BGRegistar.com

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ

Информация

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ

 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ се намира в Северозападна България върху северното подножие на Западна Стара планина - Чипровска планина и носи името на тази част от Западна Стара планина, а именно Чипровска планина, където се намира.

 

Седалището на администрацията е в град Чипровци.

 

На север граничи с Държавно Лесничейство Монтана, на изток и югоизток с Държавно Лесничейство Говежда, на юг с високопланинското пасище по главното било на Стара планина, където минава и държавната граница с Република Сърбия, на запад с Държавно Лесничейство Чупрене, а на северозапад с Държавно Лесничейство Белоградчик.

 

Територията на горското стопанство е разположена в югозападната част на област Монтана и обхваща изцяло община град Чипровци.

 

Гората е разпръсната на големи и малки комплекси върху землищата на 9 села: Превала, Горна Лука, Митровци, Бели Мел, Челюстница, Горна Ковачица, Равна, Мартиново, Железна и град Чипровци.

 

В района на горското стопанство Чипровци са формирани четири основни типа почва: сива горска, кафява горска и интразоналната хумусно-карбонатна почва, характерна за терените северно от пътя Бели мел - Превала. Съвсем ограничено поречието на река Огоста е застъпена и алувиалната почва.

 

Земите от горския фонд в района на Държавното Горско Стопанство Чипровци са добре облесени и ерозионните процеси имат ограничен характер. Ерозираната площ е около 156,4 хектара или 1% от цялата дървопроизводителна площ на лесничейството. Площта на Горско Стопанство Чипровци е 16539,0 хектара, от която 15280,7 хектара или 92,5% е залесена.

 

Контакти

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ

Чипровци, ул. Васил Левски 19
095542197