BGRegistar.com

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА - Програми

Програми

Бакалавър:


- Aгрономство
- Aграрно инженерство
- Зооинжинерство
- Екология и опазване на околната среда 
- Рибовъдство и аквакултури 
- Акушерка
- Медицинска сестра
- Социални дейности
- Управление на здравните грижи
- Предучилищна и начална училищна педагогика
- Начална училищна педагогика с чужд език
- Социална педагогика 
- Специална педагогика
- Аграрна икономика 
- Регионална икономика
- Бизнес  икономика


Магистър:


- Репродуктивни биотехнологии в животновъдството
- Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи
- Технология на мляко и млечни продукти
- Технология на месо и месни продукти
- Конен спорт
- Птицевъдство
- Аквакултура
- Специални отрасли
- Свиневъдство
- Говедовъдство и биволовъдство
- Овцевъдство и козевъдство
- Управление на системите за безопасност и качество на храните
- Коневъдство
- Развъждане на селскостопански животни
- Опазване и управление на околната среда
- Екотуризъм
- Безопасност на труда, екологичен риск и действие при бедствия и аварии
- Производство на посевен и посадъчен материал
- Биологично земеделие
- Земеделска техника
- Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор
- Мениджмънт на социалните и педагогическите организации
- Предучилищна и начална училищна педагогика
- Начална училищна педагогика: Информационни технологии
- Специална педагогика: Умствена изостаналост
- Специална педагогика: Логопедия
- Специална педагогика: Ресурсен учител
- Социална педагогика и социална работа
- Консултиране в образованието и социалната сфера
- Социална работа и медиация
- Организация и управление на социалната сфера
- Управление на здравните грижи
- Предприемачество и иновации
- Икономика и управление на бизнеса
- Икономика на алтернативния туризъм
- Икономически анализи и проекти за регионално развитие
- Финанси и банки
- Автоматика и компютърни системи
- Автоматика, информационна и управляваща техника
- Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия
- Електротехника
- Безопасност и качество на храните
- Топло и газоснабдяване
- Автотранспортна и земеделска техника
- Информационни и комуникационни технологии в образованието
- Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация
- Мултимедийни и компютърни системи и услуги
- Ветеринарна администрация
- Санитарна микробиология и безопасност на храните

Контакти

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора, Студентски град
042672009
042672009