BGRegistar.com

ДОЦ. Д-Р УГРИНОВ

Информация


Доц. д-р инж.Угринов
е роден през 1952 година, завършва Московския институт за металорежещи машини и инструменти – Станкин, днес МГТУ Станкин, Русия.


През 1977 година се дипломира като машинен инженер по специалността „Автоматизация на машиностроителното производство“.


Отново в Станкин, през 1986 година, доц. д-р инж.Угринов защитава докторската си степен.


От 1977 г. до 1989 г., ученият работи в ЦНИИММ, София – Централен научноизследователски институт за металорежещи машини. В Института участва в конструирането, внедряването, изпитването и изследването на металорежещи машини с ЦПУ.


Към днешна дата доц. д-р инж. Угринов е преподавател и ръководител на катедра Енергетика и машиностроене в Колеж по енергетика и електроника при Технически университет, София.


В учебното заведение, доц. д-р инж. Угринов, работи от 1989 година, когато то е с наименование Полувисш институт по машиностроене и електроника, София. Впоследствие се преобразува и понастоящем е в състава на Колежа по енергетика и електроника – София към ТУ-София.


Титлата доцент, инж. Угринов, получава през 2001 година.


Дисциплините, които води, са свързани с устройството, предназначението, програмирането и екплоатацията на металорежещите маини с ЦПУ.


От 1998 година до днес, доц. д-р инж. Угринов, води учебни курсове по техническа механика, механика и съпротивление на материалите.


Доц. д-р инж. Угринов е председател на Общото събрание на Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София.

Научни трудове

Доц. д-р инж. Угринов има  около 50 публикации на български, руски и английски език, 3 от тях в чужбина.

 

Научните му трудове са в областта на автоматизираното дискретно машиностроително производство и по-специално в изследването на стабилността, топлинните деформации и точността в работното пространство на металорежещите машини с ЦПУ, в частност- на обработващите центри.

Контакти

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН УГРИНОВ

София, Студентски град, бл.16, ниско тяло, каб. 1611, Колеж по енергетика и електроника