BGRegistar.com

ЮИДП ДП,ТП ДЛС ТОПОЛОВГРАД

Информация

ЮИДП ДП,ТП ДЛС ТОПОЛОВГРАД

ЮИДП - ТП Държавното ловно стопанство Тополовград носи името на Тополовград, който е административен център на общината, където се намира и седалището и.

 

Разположена в източната част на Хасковска област. На север граничи с ДГС Тунджа и ДГС Елхово, на юг с ДГС Свиленград, на югозапад с ДГС Харманли и на запад с ДГС Стара Загора. В югоизточната част граничи с Република Турция.

 

ДЛС Тополовград е разположено върху част от северните и североизточните склонове на Сакар планина и част от склоновете покрай река Тунджа. Този комплекс включва по голяма част от горите на стопанството. Релефът на района е подчертано хълмисто -равнинен с малко участие на много стръмни склонове, предимно в най - високите части на Сакар планина.

 

Залесената площ на ДЛС Тополовград е 20143,5 хектара, което е 80,9 % от общата площ.Горите са предимно широколистни, с представители - благун, цер, зимен дъб, габър, липа и акация. Значителна площ заемат иглолистните представители от черен бор, бял бор, акация и червен дъб.

 

На територията на ДЛС има добри условия за развитието на лова и риболова. Държавното ловно стопанство и местните ловно - рибарски дружинки провеждат и организират мероприятия за увеличаването на дивечовите и рибни запаси, а от там и увеличаване добива на дивечово месо и риба.

 

Държавно ловно стопанство Тополовград стопанисва 25300 хектара горска площ, включващо 7817 хектара - ловностопански район. 

 

Ловностопански комплекс Сакар е с площ 6306 хектара, разположен сред широколистни гори, обхващащ централната част и северните склонове на Сакар планина.

 

Ловностопански комплекс Княжево е с площ 1511 хектара, с преобладаващи широколистни, иглолистни и смесени гори, разположен в близост до река Тунджа.

 

Ловностопански комплекс Сакара е с площ 2365 хектара, разположен сред широколистни гори, обхващащ южните склонове на Сакар планина.

 

Извършва се лов на благороден елен, дива свиня, чакал, лисица, фазан и горски бекас.

 

Има добри условия за екотуризъм, фотолов и спортен риболов.

 

Станцията разполага с ловен дом, апартаменти, самостоятелни стаи и трапезария. Предоставени са възможности за спортно - развлекателни игри. 

Контакти

ЮИДП ДП,ТП ДЛС ТОПОЛОВГРАД

Тополовград, ул. Александър Стамболийски № 17
047052210