BGRegistar.com

ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Информация

ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Специалности

Професия: Фирмен мениджър
Специалност: Предприемачество и мениджмънт

     В учебната програма е включен материал с овладяването на който се цели колежаните да усвоят достатъчно знания и умения, свързани със същността на предприемачеството и мениджмънта.В процеса на обучение освен теоретичните знания се усвояват и практични умения. Материала в учебното съдържание изгражда няколко основни формиращи интелекта подцели като: създаване на професионални навици,умения и сръчности активиране на наблюдателността и познавателните способности. Главната цел на програмата е да акцентира върху характеристиката на оперативния мениджмънт, неговите етапи и методите за съгласуване на работата на различните отдели, звена, цехове, участъци. Разгледани са също методите за планиране и организиране на дейността на предприятието. Изучават се предмети като : пазарна икономика, счетоводство, предприемачество, маркетинг, мениджмънт, управление на човешките ресурси,етика - важни за утвърждаването на творческата индивидуалност, формирането на ценни личностни качества като инициативност, отговорност, развитие на способността за иновации.

Професия: Фирмен мениджър
Специалност: Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството

     В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели:

    • усвояване на теоретични и практични знания относно организацията на работата в хотела и ресторанта, създаването и съхраняването на документи, обработка на информация и начини за нейното представяне;
    • усвояване на основни знания, свързани с организацията в хотела и ресторанта и умения за работа в екип и за създаване на такъв;
    • Професионални умения свързани със специфичните особености на отделните дейности – точност, прецизност, актуалност, наблюдателност;
    • Достигнатото ниво на умения е овладяване на знания необходими за изпълнения на професионалните задачи във всички звена в хотела и ресторанта;

Професия: Хотелиер
Специалност: Организация и управление на хотелиерството

     Организация и управление на хотелиерството цели придобиването на знания за вземане на управленски решения, управление на хотелиерския персонал и финансов мениджмънт на средствата за подслон. Усвояват се знания и по управление на технологиите, прилагани в хотелиерството, ресторантьорството /фронт-офис, резервации, рецепция, камериерско обслужване, домакинство, социално-психологически аспекти/ и допълнителните дейности. Изучават се стандартите на хотелиерския мениджмънт на Европейския съюз. Разглеждат се основните положения в организацията и технологията на счетоводния процес в хотелиерството.

Контакти

Частен Професионален Колеж Васил Левски

Бургас, ул. Гладстон № 150