BGRegistar.com

ХМИ ЛАБ ЕООД - Дейност

Дейност

ХМИ ЛАБ ЕООД

ХМИ ЛАБ ЕООД е акредитирана лаборатория, занимаваща се с изпитване на биодизел и растителни масла. 

 

Извършва точни и прецизни анализи на биодизел и растителни масла, базирани на безспорен професионализъм, конфиденциалност и максимална точност. 


Биодизел

 

 • БДС EN ISO 2160 - Нефтопродукти. Корозионна активност спрямо мед. Изпитване с медна пластина.
 • БДС EN ISO 2160 3104 +АС - Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет.
 • БДС EN ISO 2160 3675 - Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на плътност. Ареометричен метод.
 • БДС EN ISO 3679 - Определяне на точка на възпламеняване. Метод на бързото възстановяване на равновесието в затворена чаша.
 • БДС ISO 3987 - Нефтопродукти. Смазочни масла и присадки. Определяне на сулфатна пепел.
 • БДС EN ISO 2160 10370 - Нефтопродукти. Определяне на коксов остатък. Микрометод.
 • БДС EN ISO 2160 12937 - Нефтопродукти. Определяне на вода. Метод на Karl Fischer чрез кулонометрично титриране.
 • БДС EN 12662 - Течни нефтопродукти. Определяне на онечиствания в средни дестилати.
 • БДС EN 14103 - Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне съдържанието на естер и метилов естер на линоленовата киселина.
 • БДС EN 14104 - Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на киселинно число.
 • БДС EN 14105 - Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на съдържанието на свободен и общ глицерол и моно-, ди- и три глицериди. Сравнителен метод.
 • БДС EN 14107 - Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на съдържанието на фосфор чрез индуктивно свързана плазмена (ICP) емисионна спектрометрия.
 • БДС EN 14110 - Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне съдържанието на метанол.
 • БДС EN 14111 - Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME).Определяне на йодно число.
 • БДС EN 14112 - Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на окислителната стабилност (изпитване с ускорено окисление).
 • БДС EN 14538 - Мастни и нефтени деривати. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне съдържанието на Ca, K, Mg и Na чрез оптичен емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP OES).
 • ВЛМ 1/2010 - Съдържание на сяра чрез емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP OES).
 • БДС EN 14078 - Течни нефтопродукти. Определяне на метилови естери на мастни киселини (FAME) в средни дестилати. Метод чрез инфрачервена спектрометрия.Масла

 • БДС EN ISO 660 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на киселинно число и киселинност.
 • БДС EN ISO 662 - Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на влага и летливи вещества.
 • БДС EN ISO 663 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на неразтворими примеси.
 • БДС EN ISO 3657 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на осапунително число.
 • БДС EN ISO 3960 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на пероксидно число.
 • БДС EN ISO 3961 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на йодно число
 • БДС EN ISO 6320 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на рефракционен индекс.
 • БДС EN ISO 6886 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на окислителна стабилност / Ускорено изпитване на окисление /.
 • БДС EN ISO 8534 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer / свободен от пиридин /.
 • БДС ISO 10540-3 - Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на фосфор. Част-3: Метод с използване на индуктивно свързана плазмена (ICP) оптично-емисионна спектроскопия.


ХМИ ЛАБ се стреми да осигури добра професионална практика и качество на изпитванията, при спазване изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17025 + AC : 2006.

 

С активното си участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, лабораторията проверява и доказва своята компетентност.

 

Контакти

ХМИ ЛАБ ЕООД

Козаревец, ул. Васил Левски 78 А
061952204, 062634609
0888909044
062622429