BGRegistar.com

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Информация


 ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ е самостоятелна образователна институция от 1953 година.


Висшето учебно заведение с над 60-годишна история. За времето на своето съществуване ХТМУ се е утвърдил като учебен и научен център, подготвящ специалисти в степените бакалавър, магистър и доктор, в областите: Химични технологии, Металургия, Биотехнологии, Материали и Материалознание, Автоматика и информатика, Управление и Екология.


 ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ, София е утвърдено име във Висшето образование в страната. Университетът е ориентиран към осигуряването на висококачествено обучение на студенти и докторанти и провеждането на значими научни изследвания. Поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадров потенциал за науката и бизнеса.


ХТМУ, София подготвя високо квалифицирани специалисти с висше образование във всички области на химичните технологии и металургията, на биотехнологиите, екологията, информационните технологии и мениджмънта.

 

Висшето учебно заведение развива фундаментални и приложни научни изследвания в традиционните области на природните науки и химичните технологии, металургията и най-модерните направления на биотехнологиите, нанотехнологиите, енергийната и екологична ефективност и информационните технологии.


Учебните дисциплини, които се изучават в Университета са достъпни в редовна и задочна форма на обучение. Специалностите и дисциплините са в съответствие с водещите европейски образователни стандарти.


В ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ, София се обучават над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург - Харбург и Ото фон Герике в Германия и с Московския държавен университет по печата.


Подготовката на студентите е умело съчетаване на общата инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения.


По някои специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.


Обучението във Висшето учебно заведение формира у студентите теоретични и практически знания, умения, високо професионално съзнание и богата икономическа култура.


Осъществява се обществено значима изследователска дейност чрез провеждане на пазарно ориентирани изследвания в приоритетни научни области. Университетът има за цел да осигури необходимите условия за професионално развитие и израстване на академичния състав и на служителите. Учебното заведение установява и развитие на ползотворни, взаимоизгодни и устойчиви взаимоотношения с партньорите си в образователната сфера, бизнес сектора, публичната администрация и други.


От самото му създаване до днес в ХТМУ са работили и работят висококо квалифицирани преподаватели и учени, които са дали своя принос за развитието на химикотехнологичното и металургично образование и наука, и за подпомагане на българската промишленост.

 


Ректор на ХТМУ е проф. д-р инж. Митко Георгиев.

 

 

Контакти

АВТОШКОЛА

София, бул. Климент Охридски 8
028681316, 028163109, 028163135