BGRegistar.com

ХЕСПА ООД - СТМ

СТМ

 

Обслужване от служба по трудова медицина на работещите по трудов договор:

 

 • Разработване и въвеждане на здравни досиета

 

 • Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд

 

 • Цялостна консултативна дейност относно задълженията на работодателите към Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за Службите по трудова медицина

 

 • Изграждане на цялостна вътрешно-фирмена организация по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 

 • Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с предотвратяване, отстраняване, ограничаване и/ или ликвидиране на риска за безопасност и здраве при работа на работещите

 

 • Участие в заседанията на Комитетите за Условия на Труд или Групите за Условия на Труд

 

 • Разработване на вътрешно-фирмен одит по Безопасност и здраве при работа

 

 • Консултиране на работодателя и работещите по условия на труд

 

 • Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ бр. 102/1994 г.) – при поискване на работодателя


Учебен център


Във връзка с изискванията за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, както и изискванията за работа по различни специалности, Център за професионално обучение ХЕСПА извършва - обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, за придобиване на квалификационни групи на електротехнически и неелектротехнически персонал по безопасност и здраве при работа, за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби, и издава следните необходими документи:

 

 • Протокол за проведен изпит за квалификационна група и Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа.

 

 • Протокол и Удостоверение за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби.

 

 • Удостоверение за придобита степен на професионална квалификация.

 

Контакти

ХЕСПА ООД

София, бул. Драган Цанков 31Б
028734271, 034442070
0887885464, 0885547810