BGRegistar.com

ХЕСПА ООД - СТМ

СТМ

Във връзка с целите за създаване на безопасни и здравословни работни условия в организациите и предприятията, Службата по трудова медицина към ХЕСПА ООД извършва обслужване на работещите по трудов договор, което включва:

 

 

 • Разработване и въвеждане на здравни досиета.

 

 • Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд.

 

 • Цялостна консултативна дейност относно задълженията на работодателите към Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за Службите по трудова медицина.

 

 • Изграждане на цялостна вътрешно-фирмена организация по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

 

 • Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с предотвратяване, отстраняване, ограничаване и/ или ликвидиране на риска за безопасност и здраве при работа на работещите.

 

 • Участие в заседанията на Комитетите за Условия на Труд или Групите за Условия на Труд.

 

 • Разработване на вътрешно-фирмен одит по Безопасност и здраве при работа.

 

 • Консултиране на работодателя и работещите по условия на труд.

 

 • Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ бр. 102/1994 г.) – при поискване на работодателя.

 

Дейността на Службата по трудова медицина е регистрирана с Удостоверение № 182 - 3 от 27.08.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването, и е сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 от Център за изпитване и европейска сертификация.

 


УЕБЕН ЦЕНТЪР


Във връзка с изискванията за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, както и изискванията за работа по различни специалности, Център за професионално обучение ХЕСПА извършва - обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, за придобиване на квалификационни групи на електротехнически и неелектротехнически персонал по безопасност и здраве при работа, за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби, и издава следните необходими документи:

 

 • Протокол за проведен изпит за квалификационна група и Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа.

 

 • Протокол и Удостоверение за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби.

 

 • Удостоверение за придобита степен на професионална квалификация.

 

Център за професионално обучение ХЕСПА предлага и широка гама обучения за мениджъри по качество, ръководители и хора, желаещи да развиват своите знания и умения. Всички обучаващи се получават необходимите официални, лицензирани Удостоверения след приключване на курсовете.

 

Контакти

ХЕСПА ООД

София, бул. Драган Цанков 31Б
028734271, 034442070
0887885464, 0885547810