BGRegistar.com

ХЕСПА ООД - Дейост

Дейост

 

Орган за контрол ХЕСПА извършва:

 

 • Термографски контрол и анализ на топлинното излъчване на уреди, апарати, машини, съоръжения и други

 

 • Контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници ( химични агенти, прах )

 

 • Контрол на климатични и вентилационни инсталации и определяне нивата в работната среда или домакинството на температура, относителна влажност и дебит на въздуха, скорост на въздушен поток

 

 • Контрол и определяне нивата на компонентите на електромагнитните полета за ниски, средни, високи и свръхвисоки честоти на работното място, в околната среда или в домакинството при системи за външно и вътрешно покритие

 

 • Контрол на Физико-химични фактори на работна среда – нетоксични прахове във въздуха на работната зона

 

 • Контрол на Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха на работната зона

 

 • Контрол на Атмосферен въздух – концентрация на общ суспендиращ прах

 

Изпитвателна лаборатория:

 

 • Измерване на шум в околна среда

 

 • Измерване на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – химични агенти

 

 • Измерване на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – прах

Оценка на риска на работещите по трудов договор, работните места, работните помещения и работното оборудване


Консултантски дейностиХЕСПА ООД предлага консултации, свързани с изграждането, внедряването, поддържането и сертифицирането на Системи за управление на качеството в организациите и предприятията, съгласно следните стандарти:

 

 • БДС EN ISO / IEC 17020

 

 • БДС EN ISO / IEC 17025

 

 • БДС EN ISO 14001

 

 • BS OHSAS 18001

 

 • БДС EN ISO 9001

 

 

Контакти

ХЕСПА ООД

София, бул. Драган Цанков 31Б
028734271, 034442070
0887885464, 0885547810