BGRegistar.com

Фондация Български център за джендър изследвания - София - Мисия, Визия, Цели

бцди, български център за джендър изследвания, джендър, дискриминация, домашно насилие, достъп до правосъдие, изследвания, насилие основано на пола, недискриминация, независима неправителствена организация бцди, ненасилие, права на жените, права на човека, препоръчана организация в обществена полза софия, равни възможности, равнопоставеност, трафик на хора, фондация български център за джендър изследвания, фондация за защита правата на жените, фондация за защита срещу дискриминация, фондация за защита срещу домашно насилие, фондация за недискриминация и репродуктивни права, фондация за равенство между половете, фондация за равнопоставеност на половете, фондация защитаваща правата на човек софия, фондация център за джендър изследвания, център за джендър изследвания, център за джендър изследвания софия, център за защита правата на човека софия, център за защита срещу дескриминация софия, център за защита срещу домашно насилие

Мисия, Визия, Цели

 

МИСИЯ


Мисията на БЦДИ е да бъде посланик на идеята за равнопоставеност на жените и мъжете на национално ниво и в региона, както и по света. Фондацията активно работи за създаването на механизми и мерки за промяна на нагласите в обществото и въвеждане на справедливо и балансирано законодателство, съобразено с универсалните норми за благоприятстване и постигане на равнопоставеност.

 


ВИЗИЯ

 

Постигане на равнопоставеност във всички сфери на обществения живот, утвърждаване на организацията като международен център от професионалисти в областта на антидискриминационното право, равенството между половете, домашно насилие, репродуктивните права и трафика на хора.

 

 

ЦЕЛИ

 

Извършване на джендър изследвания във всички области на обществения живот на Рбългария и региона, подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната, равни възможности и равно представителство на жените и мъжете и на различните етноси в публичния и частния сектор, насърчаване на равенството и равните възможности на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и другите лица, жертви на дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация, разпространяване на обективна информация за джендър проблеми, застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма чрез индивидуална защита на правата на човека и инициативи за съответствие на българското законодателство с тези стандарти.

 

Контакти

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ - СОФИЯ

София, бул. Васил Левски № 33
029635357
0878567620
029635357