BGRegistar.com

Фондация Български център за джендър изследвания - София

бцди, български център за джендър изследвания, джендър, дискриминация, домашно насилие, достъп до правосъдие, изследвания, насилие основано на пола, недискриминация, независима неправителствена организация бцди, ненасилие, права на жените, права на човека, препоръчана организация в обществена полза софия, равни възможности, равнопоставеност, трафик на хора, фондация български център за джендър изследвания, фондация за защита правата на жените, фондация за защита срещу дискриминация, фондация за защита срещу домашно насилие, фондация за недискриминация и репродуктивни права, фондация за равенство между половете, фондация за равнопоставеност на половете, фондация защитаваща правата на човек софия, фондация център за джендър изследвания, център за джендър изследвания, център за джендър изследвания софия, център за защита правата на човека софия, център за защита срещу дескриминация софия, център за защита срещу домашно насилие

Информация

Фондация Български център за джендър изследвания - София

Фондация Български център за джендър изследвания - София

 

Фондация Български център за джендър изследвания - София (БЦДИ) е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация в обществена полза, регистрирана по ЗЛС, ф.д. № 8516/1998. БЦДИ има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица.

 

От 2001 г. фондацията създаде "Младежка програма", чиято дейност е насочена към ученици, студенти и подрастващи.

 

БЦДИ осигурява специализирана помощ на жени и момичета пострадали от насилие и дискриминация, като набляга и на правната им защитата съгласно европейските и универсални международни актове - оказана е помощ на над 1500 пострадали лица.

 

Фондацията организира и осъществява множество лобистки кампании, част от резултатите от които са:

 

- през периода 2000- 2005 г. участва активно в изготвянето на приетия Закон за защита срещу домашното насилие и подпомага процеса за изготвяне на правилника към закона, на измененията и приложението на закона.

 

- изготвя предложения за други закони, за допълнение към закони, като проекти за закон за равнопоставеност на жените и мъжете, предложения за промени в Наказателния кодекс, както и в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с цел по-добрата защита на жертвите на домашно насилие при наличие на оръжие.

 

През 2004 г. БЦДИ създаде с международни партньори първия по рода си в страната и региона Институт за обучение по женски човешки права (Women`s Human Rights Training Institute), който дава възможност на млади адвокати от югоизточна Европа да бъдат обучавани във водене на дела пред Европейският съд по правата на човека и Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW), както и пред други институции по въпроси свързани с насилието над жени, сексуални и репродуктивни права и дискриминация в заетостта срещу жени. След повече от 10-годишно развитие на проекта, са обучени над 100 юристи от над 20 страни в Европа. БЦДИ планира да го надгради чрез нови партньорства и сътрудничество с академични общности в България.

 

Екипът на организацията е съставен от хора с общи интереси и цели - застъпници, водени от идеята за равнопоставеност и защита правата на човека - юристи, политолози, специалисти в сферата на комуникациите и медиите.

 

Управител на Фондация БЦДИ е г-жа Геновева Тишева – юрист с дългогодишен опит в областта на правата на човека, женски човешки права и защита от домашно насилие. Участвала е в изработването и промените на множество закони, свързани с правата на човека, има различни публикации в рамките на БЦДИ и в юридически списания относно универсалните и европейски стандарти за равнопоставеността и съответствието на българското законодателство. През юли 2005 година, г-жа Геновева Тишева е номинирана за Нобелова награда за мир по специален проект " 1000 жени по света за Нобелова награда за мир" , а през 2013 е номинирана за кандидат на Република България за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените /CEDAW/.

 

Най-големите постижения на организацията са свързани с нейните партньорства и участия в мрежи – сред основателите и участник в Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” , членство в Европейското женско лоби, в мрежата „Жени срещу насилието в Европа” (WAVE), членство в международната Мрежа за социално- икономически права на жените.

 

Основни насоки на дейността:

 

 - превенция и мултидисциплинарни услуги за защита на пострадали от домашно насилие – обучение

 

 - изследвания

 

 - гражданско и академично образование

 

 - застъпничество и лобиране пред държавни институции

 

 - предложения за законодателни промени

 

 - социални услуги за хора с увреждания и хора в неравностойно положение

 

 - младежки дейности

 

 - юридически, социологически, икономически, политологически и др. проучвания, разработки и публикации

 

 - наблюдение на спазването на правата на човека и на стандартите на равнопоставеност и на съответствието им с международните и европейски стандарти и изготвянето на сравнителни и справочни материали

 

 - разработване на предложения за промяна на или приемане на българско законодателство, засягащо правата на човека, недискриминацията и равноправието между мъжете и жените и напредъка във всички области на обществения живот

 

 - разработване, организиране и осъществяване на джендър проекти

 

Фондация Български център за джендър изследвания - София

 

 - организиране, финансиране и провеждане на научно-практически конференции, срещи, кръгли маси и семинари с участието на обществени организации, практикуващи специалисти и представители на централни и местни държавни органи, неправителствени и стопански организации, чуждестранни институции по джендър проблеми и други проблеми по правата на човека

 

 - разработване или подпомагане разработването на програми за джендър обучение и обучение по правата на човека и на работници, предприемачи и собственици на предприятия, на представители на държавната администрация, на практикуващи юристи, учащи се във всички степени учебни заведения и на активисти на неправителствени правозащитни и други организации

 

 - разработване и публикуване на практически ръководства, научни издания, разработки по джендър проблеми и по правата на човека, както и на други материали

 

 - индивидуална защита на правата на човека, съдействане на изграждането на правозащитни мрежи в страната и в региона и тяхното интегриране към международните и европейски структури

 

 - извършване на други дейности за постигане на целите фондацията в рамките на действащото българско законодателство.

 

 

 

Контакти

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ - СОФИЯ

София, бул. Васил Левски № 33
029635357
0878567620
029635357