BGRegistar.com

Фондация Български център за джендър изследвания - София

Информация

Фондация Български център за джендър изследвания - София

Фондация Български център за джендър изследвания - София

 

Фондация Български център за джендър изследвания - София (БЦДИ) е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация в обществена полза, регистрирана по ЗЛС, ф.д. № 8516/1998. БЦДИ има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица.

 

От 2001 г. фондацията създаде "Младежка програма", чиято дейност е насочена към ученици, студенти и подрастващи.

 

БЦДИ осигурява специализирана помощ на жени и момичета пострадали от насилие и дискриминация, като набляга и на правната им защитата съгласно европейските и универсални международни актове - оказана е помощ на над 1500 пострадали лица.

 

Фондацията организира и осъществява множество лобистки кампании, част от резултатите от които са:

 

- през периода 2000- 2005 г. участва активно в изготвянето на приетия Закон за защита срещу домашното насилие и подпомага процеса за изготвяне на правилника към закона, на измененията и приложението на закона.

 

- изготвя предложения за други закони, за допълнение към закони, като проекти за закон за равнопоставеност на жените и мъжете, предложения за промени в Наказателния кодекс, както и в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с цел по-добрата защита на жертвите на домашно насилие при наличие на оръжие.

 

През 2004 г. БЦДИ създаде с международни партньори първия по рода си в страната и региона Институт за обучение по женски човешки права (Women`s Human Rights Training Institute), който дава възможност на млади адвокати от югоизточна Европа да бъдат обучавани във водене на дела пред Европейският съд по правата на човека и Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW), както и пред други институции по въпроси свързани с насилието над жени, сексуални и репродуктивни права и дискриминация в заетостта срещу жени. След повече от 10-годишно развитие на проекта, са обучени над 100 юристи от над 20 страни в Европа. БЦДИ планира да го надгради чрез нови партньорства и сътрудничество с академични общности в България.

 

Екипът на организацията е съставен от хора с общи интереси и цели - застъпници, водени от идеята за равнопоставеност и защита правата на човека - юристи, политолози, специалисти в сферата на комуникациите и медиите.

 

Управител на Фондация БЦДИ е г-жа Геновева Тишева – юрист с дългогодишен опит в областта на правата на човека, женски човешки права и защита от домашно насилие. Участвала е в изработването и промените на множество закони, свързани с правата на човека, има различни публикации в рамките на БЦДИ и в юридически списания относно универсалните и европейски стандарти за равнопоставеността и съответствието на българското законодателство. През юли 2005 година, г-жа Геновева Тишева е номинирана за Нобелова награда за мир по специален проект " 1000 жени по света за Нобелова награда за мир" , а през 2013 е номинирана за кандидат на Република България за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените /CEDAW/.

 

Най-големите постижения на организацията са свързани с нейните партньорства и участия в мрежи – сред основателите и участник в Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” , членство в Европейското женско лоби, в мрежата „Жени срещу насилието в Европа” (WAVE), членство в международната Мрежа за социално- икономически права на жените.

 

Основни насоки на дейността:

 

 - превенция и мултидисциплинарни услуги за защита на пострадали от домашно насилие – обучение

 

 - изследвания

 

 - гражданско и академично образование

 

 - застъпничество и лобиране пред държавни институции

 

 - предложения за законодателни промени

 

 - социални услуги за хора с увреждания и хора в неравностойно положение

 

 - младежки дейности

 

 - юридически, социологически, икономически, политологически и др. проучвания, разработки и публикации

 

 - наблюдение на спазването на правата на човека и на стандартите на равнопоставеност и на съответствието им с международните и европейски стандарти и изготвянето на сравнителни и справочни материали

 

 - разработване на предложения за промяна на или приемане на българско законодателство, засягащо правата на човека, недискриминацията и равноправието между мъжете и жените и напредъка във всички области на обществения живот

 

 - разработване, организиране и осъществяване на джендър проекти

 

Фондация Български център за джендър изследвания - София

 

 - организиране, финансиране и провеждане на научно-практически конференции, срещи, кръгли маси и семинари с участието на обществени организации, практикуващи специалисти и представители на централни и местни държавни органи, неправителствени и стопански организации, чуждестранни институции по джендър проблеми и други проблеми по правата на човека

 

 - разработване или подпомагане разработването на програми за джендър обучение и обучение по правата на човека и на работници, предприемачи и собственици на предприятия, на представители на държавната администрация, на практикуващи юристи, учащи се във всички степени учебни заведения и на активисти на неправителствени правозащитни и други организации

 

 - разработване и публикуване на практически ръководства, научни издания, разработки по джендър проблеми и по правата на човека, както и на други материали

 

 - индивидуална защита на правата на човека, съдействане на изграждането на правозащитни мрежи в страната и в региона и тяхното интегриране към международните и европейски структури

 

 - извършване на други дейности за постигане на целите фондацията в рамките на действащото българско законодателство.

 

 

 

Контакти

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ - СОФИЯ

София, бул. Васил Левски № 33
029635357
0878567620
029635357