BGRegistar.com

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ

Информация

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ

Държавно Горско Стопанство Симитли се числи към Югозападно държавно предприятие Благоевград и граничи на северозапад и север с ТП ДГС Благоевград, на изток с ТП ДГС Разлог, на юг с ТП ДГС Кресна, на югозапад и запад горското стопанство граничи с Република Македония.

 

Територията на Държавно Горско Стопанство Симитли е разположена върху части от планините - Рила, Пирин, Малешевска и Влахина.

 

Релефът е подчертано планински, като преобладават стръмните терени, включващи 70.7 % от  дървопроизводителната площ.

 

Държавно Горско Стопанство Симитли се отличава с голямо почвено разнообразие. Срещат се четири основни почвени типа, включващи планинско - горски тъмноцветни, кафяви горски, канелени горски и алувиални почви.

 

Климатът има решаващо значение за формирането на отделните типове горски месторастения и за горскорастителното райониране. Спада към Континентално - Средиземноморската област, по - точно Южнобългарска климатична подобласт. 

 

Общата площ на Държавно Горско Стопанство Симитли е 35070.7 хектара.

 

Най - високата надморска височина до която достига горският фонд в района на стопанството е  2100 метра н.в. намиращ се под връх Пирин, 2546 метра н.в. В района на Рила горският фонд достига до 1750 метра н.в. , в местността Вировете -1763 метра н.в. Западно от река Струма достига до 1650 метра н.в. под връх Кадиица -1924 метра н.в.

 

Най - ниската точка се намира по поречието на река Струма, там където тя напуска територията на Държавно Горско Стопанство Симитли - 200 метра н.в.  

 

Превишението между най - ниската и най - високата точка е 1900 метра, което създава условия за сравнително голямо разнообразие в горскорастително райониране на стопанството.

 

Държавно Горско Стопанство Симитли извършва следните процедури :

 

     -  Отдаване на дървесина на корен. 

     -  Възлагане на услугата добив на дървесина. 

     -  Продажба на прогнозни количества.

     -  Продажба на дървесина от склад. 

     -  Лесокултурни мероприятия.

Контакти

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ

Симитли, ул. Г. Димитров № 23
074872126, 074872167
0887002610