BGRegistar.com

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ - Флора

Флора

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ

Сухият през лятото климат, е благоприятен за растежа на главните дървесни видове - бук, кестен, зимен дьб, както и за създадените култури от дугласка ела, смърч, черен и бял бор, корков дъб и тополи.


Лесистостта е 95%. Преобладават широколистните гори, което заемат 82% от територията на стопанството, а 18% са иглолистните.


Характерни за територията на ТП Държавно горско стопанство Петрич растения, чийто плодове, цветове, корени или кора се използват като лечебно средство, са - обикновен / бял / равнец, жълт кантарион, кукуряк, обикновен риган, шапиче, обикновен здравец, горска ягода и други.

 

Освен изброените тревни видове в района на стопанството се срещат и следните храстови видове - шипка, обикновен дрян, малина и черен бъз.


Диворастящите ядливи гъби са представени от - манатарка, мрежеста манатарка, пачи крак, сърнела, булка, полска печурка и други.


В ТП Държавно горско стопанство Петрич са обособени следните защитени зони по Натура 2000 - защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна Беласица с площ 255.6 хектара.

 

Контакти

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ

Петрич, ул. България 60
074560188
074560188