BGRegistar.com

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ - Фауна

Фауна

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ

Защитени видове на територията на ТП Държавно горско стопанство Петрич са - дива котка от сем. Котки, златка от сем. Порови.


В района на горското стопанство се срещат и множество представители от разредите дневни грабливи, сови, пойни, синявицови, кълвачови, дългокраки и други защитени видове.

 

В ТП Държавно горско стопанство Петрич са обособени следните защитени зони по Натура 2000 - защитена зона птици Рупите с обща площ 98,2 хектара и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна Беласица с площ 255.6 хектара.

 

Контакти

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ

Петрич, ул. България 60
074560188
074560188