BGRegistar.com

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ

Информация

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ заема най - югозападната част на Република България.

 

Почти изцяло е разположено по северните склонове на Беласица планина. Малка част се намира по южните склонове на Огражден планина, както и по поречието на реките Струма, Струмешница и Пиринска Бистрица.


Общата площ на стопанството е 10559,6 хектара, от които 9971,3 ха са държавните горски територии. Залесената площ в горите държавна собственост е 9411,5 ха, от която 7201,8 ха / 76,5% / са насаждения от естествен произход, а 2209,7 ха / 23.5% / са култури.


Планината Кожух е обявена за природна забележителност. По - високи върхове, които се издигат по билото на Беласица са - Радомир / Калабак - 2029 м.н.в. /, Пункова скала / 1962 м.н.в. /, Конгура / 1951 м.н.в. /, Лозен / 1920 м.н.в. /, Фурните / 1808 м.н.в. /, Тумба / 1803 м.н.в. / и други.


Средната надморска височина е около 800 метра. Най - високата точка е 1750 м, а най - ниската - 65 м при водослива на река Пиринска Бистрица с река Струма. Разликата в надморските височини в тези две точки е чувствителна - 1685 метра.


Хидроложката мрежа в района на ТП Държавно горско стопанство Петрич не е силно развита. Най - големите водни течения са реките Струма, Струмешница и Пиринска Бистрица.


Климатът, макар и сух през лятото, е благоприятен за растежа на главните дървесни видове - бук, кестен, зимен дьб, както и за създадените култури от дугласка ела, смърч, черен и бял бор, корков дъб и тополи.


В ТП Държавно горско стопанство Петрич са обособени следните защитени зони по Натура 2000 :

 

  • Природен парк Беласица с обща площ 9372,9 хектара.
  • Защитена зона птици Рупите с обща площ 98,2 хектара.
  • Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна Беласица с площ 255.6 хектара.

 

Средногодишно ползване по ЛУП е 23032 куб. м. дървесина стояща маса. Средногодишно на територията на ТП ДГС - Петрич се залесяват 118 декара.


Държавно горско стопанство Петрич извършва следните процедури :

 

  • Отдаване на дървесина на корен 
  • Възлагане на услугата добив на дървесина 
  • Продажба на прогнозни количества 
  • Продажба на дървесина от склад 
  • Лесокултурни мероприятия

 

Контакти

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ

Петрич, ул. България 60
074560188
074560188