BGRegistar.com

ТЕХНОТЕСТ АД - Акредитации и нотификации

Акредитации и нотификации

ТЕХНОТЕСТ АД

 

За законосъобразното извършване на своята дейност ТЕХНОТЕСТ АД притежава лицензии, сертификати и разрешителни, издадени от компетентните за това органи :

 

  • Сертификат № 41-ЛИ от 25.10.2012 г., валиден до 31.10.2016 г., издаден от ИА Българска служба за акредитация - на Направление Изпитвания като акредитирана изпитвателна лаборатория - на база на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

 

  • Сертификат № 4-ОСП / 04.10.2010 г., валиден до 31.03.2014 г., издаден от ИА Българска служба за акредитация - на Направление Оценяване като акредитиран орган по сертификация на продукти, по изискванията на БДС EN 45011:1999.

 

  • E34/B - като нотифицирана техническа служба на Министерство на транспорта за прилагането на техническите правила на ИКЕ на ООН по отношение на типовото одобрение на нови МПС и техните ремаркета - на база на Женевската спогодба от 1958 г. / ратифицирана от Република България през 1999 г. /

 

  • Сертификат с регистрационен № 12 100 25562 TMS от TÜV SÜD Management Service, Германия - за въведена, изградена и прилагана Система за управление на качеството в Направление Изпитвания - на база на ISO 9001:2008.

 

  • Разрешение № 462 от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - за технически пункт от категория V за извършване на периодични технически прегледи на ППС - на база на Наредба Н-32 на МТИТС.

 

  • Удостоверение за регистрация № BG28/2010 от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - за монтаж, активиране, калибриране и проверка на тахографи - на база на Наредба 12 на МТ и ДАМТН.

 

Контакти

ТЕХНОТЕСТ АД

София, ул. Поручик Неделчо Бончев 10
029739340, 029739381
029781186