BGRegistar.com

ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Информация

Теракоминженеринг ЕООД е фирма, заета в сферата на строителството.

 

Дружеството е специализирано в подземното, високото и ниското строителство. Компанията е специализирана още в проучването, проектирането и комплексното изграждане на строителни обекти, селищни телефонни мрежи, оптични кабелни линии. Фирмата изгражда мрежи за електрозахранване, силнотокови инсталации, водопроводи, канализации и осъществява газификация на селищни и извън селищни райони.

 

 

Теракоминженеринг ЕООД изпълнява обекти по проекти, свързани с възобновяеми източници на ел. енергия.

 


Услугите, които предлага и осъществява компанията са:


- В областта на строителството: СМР на високо и ниско строителство, изграждане и възстановяване на пътни настилки, изграждане на съобщителни кабелни линии и мрежи, изграждане на В и К, изграждане на електро- и газопреносни мрежи;

 


- Дейности по изпълнение: материално техническо обезпечаване, подготовка на обекта, изкопни работи, монтаж на съоръжения, тестване и измерване, спомагателни съоръжения

 


- Поддръжка: пъло гаранционно и извънгаранционно обслужване.


Компанията разполага с висококвалифициран персонал с технически познания, гарантиращи качеството на обслужване. Фирмата разполага с вътрешно функционираща складова база, добра ресурсна обезпеченост.

 

 

Фирмата е внедрила в работата си политика, насочена към осигуряването на високо качество и професионализъм в ежедневната си практика.

 

 


Компанията е сертифицирана по ISO 9001. Сертификатът е гаранция за най-съвременно обслужване и изпълнение на обектите. Работата се извършва съобразно националното законодателство и изискванията на международния стандарт.

 


За направление "Изграждане на газопреносни мрежи", компанията разполага с Удостоверение № ПД131 от 13.03.2009 г., издадено от ДАМТН - София за поддържане и ремонтиране на газови съоръжения, инсталации и тръбопроводи за природен газ.

 

 

Контакти

ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Пловдив, ул. Дилянка № 35
032957177
032955188