BGRegistar.com

СЧЕТОВОДНО - КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ - СИБОНА - Услуги

Услуги

СЧЕТОВОДНО - КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ - СИБОНА

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


Пълно и частично обслужване


Счетоводство и данъци

 

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата
 • Разработване и съблюдаване на счетоводната политика на дружеството
 • Създаване на индивидуален сметкоплан по НСС и МСС
 • Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Водене на складови наличности на материалните запаси и ценности по вид, количество и стойност
 • Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетовдната информация
 • Изготвяне на месечни финансови отчети за състоянието на дружеството, анализи и препоръки
 • Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС
 • Изготвяне на предварителни разчети по ДДС
 • Формиране на себестойност
 • Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения (авансови вноски по ЗКПО, алтернативни данъци и др.)
 • Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирмата
 • Изготвяне на отчети за статистиката
 • Данъчна защита
 • Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към доставчици.


ТРЗ

 

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, трудови книжки
 • Изготвяне на граждански договори
 • Изготвяне на ведомости за заплати и сметки за изплатени суми
 • Представяне на документи за НАП и НОИ (декларация Обр.1 и ОБР.6, уведомления по чл.62, болнични листове)
 • Изготвяне на УП1, УП2 и УП3 за пенсиониране
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и декларации
 • Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета.


ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

 

 • Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирамата
 • Изготвяне на отчети за статистиката.


ДРУГИ УСЛУГИ

 

 • Финансови и данъчни консултации
 • Правни услуги


ФИНАНСОВИ УСЛУГИ


Сибона си партнира със банки и финансови институции с дългогодишен опит във финансирането на бизнес отрасъла. Ще ви сътрудничи за намирането на най - подходящите кредите с изгодна лихва за Вашия бизнес.

 

 

Контакти

СЧЕТОВОДНО - КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ - СИБОНА

София, ул. Анджело Ронкали 7, ет.1, ап.2
029434747
029461112