BGRegistar.com

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕВРОБАЛАНС - Услуги

Услуги

 

 

 

Счетоводни услуги.

 


Първична обработка на счетоводни документи:

 


- Изготвяне на Сметкоплан.

 


- Обработка на първичната документация: сметки, задължения и вземания, дълготрайни и недълготрайни активи.

 


- Обработка на разходните отчети, включително бизнес пътувания.

 


- Парични потоци.

 


- Изготвяне на платежни документи.

 

Приключване на отчетен период:

 


- Месечен, тримесечен, междинен или годишен финансов отчет.

 


- Анализ задължения на длъжници / кредитори.

 


- Оборотна ведомост.

 


- Изработвне на дневник на Продажби и Покупки.

 

 

Бизнес, данъчни и корпоративни начисления:

 


- Поддръжка на данъчни регистри.

 


- Баланс, печалба и загуба, други отчети за Националната агенция за приходите.

 


- Изготвяне и анализ на данни за ДДС и данък върху недвижимите имоти

 


- Данъчно счетоводство, изчисляване на данък печалба, съставяне на данъчни декларации.

 


- Създаване на фирменото счетоводство за клиента, включително и изготвянето на финансови отчети в съответствие с международните стандарти.

 

 

 


Други дейности в областта на счетоводството

 


- Отчетност на финансирането и заемите.

 


- Изготвяне и подаване на статистически отчети.

 


- Изготвяне на Интрастат и VIES декларации.

 


- Представителство пред данъчни, общински, държавни и др. органи (съгласно пълномощно).

 


- Преразглеждане и подобряване на счетоводните политики, развитие на методологията на счетоводната отчетност.

 


- Разработване и прилагане на процедурите за обмен на данни между бизнеса и счетоводния офис.

 


- Организирането и предоставянето на методическа подкрепа на персонала на клиента.

 


- Участие в извършването на одити.

 

 

Обработка на заплати

 


ДДС услуги

 


Одит на финансови отчети

 


Данъчна защита

 


Юридически услуги:

 


- Корпоративно право

 


- Проектно финансиране

 


- Търговския закон

 


- Сливания и придобивания

 


- Енергетика и природни ресурси

 


- Анти-тръстовото право

 


- Индустриална собственост

 


- Съдебни спорове

 


- Чуждестранните инвестиции

 


- Дю дилиджънс, преди и след сделката правна помощ

 


- Трудово право

 

 

 

„За договорената цена получавате всичко, така че Ваша грижа да бъде Вашият бизнес, а наша отговорност – Вашето счетоводство и данъци.

 

Контакти

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕВРОБАЛАНС

София, бул. Цариградско шосе 83, вход А, офис 1
029807747
029807747