BGRegistar.com

Стройнадзор ООД - Услуги

Услуги

 Стройнадзор ООД предлага следните услуги:

 

  • Изготвя оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежа.

 

  • Упражнява строителен надзор по време на строителството;

 

  • Извършва обследване на строежите;

 

  • Изготвя технически паспорт на съществуващи и нови строежи;

 

  • Изпълняна прединвестиционни и предпроектни проучвания;

 

  • Координира процеса на проектиране и извършва необходимите съгласувателни процедури със специализираните контролни органи , държавни и общински институции, експлоатационни дружества.

 

  • Предлага правна консултация за прилагане на нормативната база във всички етапи на строителния процес – проектиране, издаване на разрешение за строеж, извършване на строителство, въвеждане на строежа в експлоатация с разрешение/удостоверение за ползване.

 

  • Разработва процедури за прилагане на ЗУТ и нормативната база в строителството.

 

Контакти

Стройнадзор ООД

Варна, ул. Топра Хисар 12, ет. 1
052633603