BGRegistar.com

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ - Програми

Програми

Бакалавърски програми:

 

В направленията Икономика и Администрация и управление – редовна и задочна форма на обучение:

 

- Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма

 

Магистърски програми:

 

Професионално направление Икономика.

 

Направление Финанси: Финансов мениджмънт, Финансово управление в публичния сектор, Банков мениджмънт, Инвестиционен мениджмънт, Financial Management
(на англ. език)

 

Направление Застраховане и социално дело: Социален мениджмънт, Застраховане, Здравен мениджмънт

 

Направление Счетоводство и контрол: Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Счетоводство и одит в банките, Счетоводство и одит в публичния сектор

 

Направление Стопански и финансов контрол: Финансов анализ и контрол , Валутен, митнически и данъчен контрол, Вътрешен одит, Финансов контрол и външен одит

 

Направление Статистика и иконометрия: Приложна статистика

 

Направление Международни икономически отношения: Международен бизнес и мениджмънт, Международен туризъм, Международни проекти, Европейски бизнес и регулации

 

Направление Маркетинг: Маркетинг, Маркетингови комуникации

 

Направление Стратегическо и бизнес планиране: Бизнес планиране, Управление на проекти

 

Направление Бизнес информатика: Информационни технологии в бизнеса

 

Направление Индустриална бизнес икономика: Индустриален мениджмънт, Корпоративен мениджмънт

 

Направление Икономика на търговията: Мениджмънт на търговската дейност, Търговско посредничество и инвестиционно банкиране

 

Направление Икономика на туризма: Икономика и мениджмънт на туризма

 

Направление Аграрна икономика: Агробизнес

 

 


Професинално направление Администрация и управление

 

Направление Стопанско управление: Бизнес администрация, Мениджмънт на бизнес организациите, Фирмен мениджмънт и контролинг, Консултиране и администриране в мениджмънта

 

Направление Екомениджмънт: Екомениджмънт, Психология и поведение в управлението, Междукултурно общуване и мениджмънт

 

Направление Публична администрация: Мениджмънт на териториалното развитие, Публична администрация, Образователен мениджмънт

 

 


Докторски програми:

 

Политическа икономия; Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка; Статистика и демография; Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; Приложение на изчислителната техника в икономиката; Световно стопанство и МИО; Планиране; Икономика и управление (по  отрасли:Индустрията, Търговия, Туризъм, Аграрна икономика); Социално управление; Маркетинг.

 

 

Контакти

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕН

Свищов, ул.Емануил Чакъров 2
063166201, 0882552509
063187355, 0 0882612736