BGRegistar.com

СТМ САНСИ - Дейност

Дейност

СТМ САНСИ

 

Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд по член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.Основните функции на СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА САНСИ са : • Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
 • Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
 • Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
 • Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
 • Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
 • Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
 • Оценява физични фактори на работната среда.
 • Оценява физиологични фактори - работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение, както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.
 • Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
 • Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
 • Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

 

СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА САНСИ прави оценка за влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез : • Организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях.
 • Дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа.
 • Анализира здравословното състояние на служителите.
 • При съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването.
 • При напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние.

 

Контакти

СТМ САНСИ

Русе, бул. Цар Фердинанд 3, ет. 2
082828020
0884744713
082828020