BGRegistar.com

СКЛ КОНСУЛТ

Информация

СКЛ КОНСУЛТ

 

СКЛ Консулт ООД е със седалище град София, ул. Оборище 1, вх. А.

 

Развива своята дейност в областта на строителството. 

 

Извършва консултиране по процедури и правила за участие в конкурси и търгове по програми и проекти, включващи доставки на услуги, стоки и строителни работи, финансирани по ЗОП и чрез Европейските предприсъединителни и структурни фондове, включително изработване на документи за целият проектен цикъл - програмиране, предтръжна и тръжна фаза.

 

Консултиране по проектно управление по време на изпълнението на проектите, включително административни процедури и регулаторни разрешителни режими и документи за строителни проекти в областта на инфраструктурата и гражданското строителство.


Проектантски и консултантски услуги :

 

  • Консултиране по изработването на стратегии за подготовка на заповеди за изменение и строителни искове, включително подготовка на документи
  • Консултиране по проектно управление по време на изпълнението на проектите, включително административни процедури и регулаторни разрешителни режими и документи за строителни проекти в областта на инфраструктурата и гражданското строителство
  • Услуги по проектиране, изработване и одобряване на архитектурни проекти и урбанистични решения
  • Услуги по проектно управление, координация, инженеринг и проектиране в областта на строителството
  • Изработване на идейни, технически и работни проекти, количествено – стойностни сметки, план-графици, управление на риска
  • Консултации и съвети по въпроси на интелектуалната собственост - патенти за изобретения, марки / за стоки и услуги /, промишлени образци, географски указания и наименования за произход, нови сортове растения, авторски права, софтуер и други
  • Идентификация, одит, оценка, управление и закрила на права на интелектуална собственост
  • Национална и международна закрила и охрана на права на интелектуална собственост.

 

Управители заедно и поотделно са :

 

Г-н Красимир Николчев - Магистър Архитект
Г-жа Снежана Ангелова - Магистър Инженер по телекомуникации

 

СКЛ Консулт ООД съчетава опита на съдружниците в основните направления от предмета на дейността и наследява индивидуалната им и колективна консултантска и проектантска работа за период от петнадесет години.

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

СКЛ Консулт ООД предлага услуги по управление на проекти за инвестиционни проекти и за идентифициране на инвестиционни възможности за частни фирми, финансови институции и институционални клиенти в сложни и тясно специализирани отрасли катo недвижими имоти и инфраструктура.

 

Консултантски услуги за изработване на документите от целия цикъл на проектното управление и планиране за международно финансирани проекти - Програма PHARE, програма ИСПА, Структурни фондове, Кохезионен фонд, ЗОП - изработване на апликационни форми за грантови схеми, подпомагане изработването на оферти и отчетна документация по време на изпълнение на проектите.

 

ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИ ИСКОВЕ И ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

 

Предлага консултантски услуги за изработване и анализ на строителни искове и заповеди за изменение при изпълнението на строителни и инженерингови дейности. Експертите на фирмата предоставят услуги за определяне на отговорностите и постигане на оптимално планиране и финансови условия при възникване на спорове за строителни искове, валидиране на строителните искове за съответствие с условията на договорите и предоставят мнение относно финансовите последствия и отговорности.

 

Разполага с екипи от експерти с различни специалности, съответстващи на спецификата на всеки проект, с обширни и задълбочени познания на процедурите на PHARE, ИСПА, правилата на FIDIC и ЗОП.

 

Контакти

СКЛ КОНСУЛТ

София, ул. Оборище 1, вх. А
028463623
0888326535, 0888955601
028463623