BGRegistar.com

СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА - Проекти и Услуги

Проекти и Услуги

Реализирани проекти


1. Обучение на деца с аутизъм и множествени увреждания в специализирани паралелки – 2002 година и продължава;
2. Интегрирано обучение на деца с увреждания от Помощно училище в Професионална гимназия по селско стопанство – 2001 година и продължава ;
3. Интегрирано обучение в масово училище на деца с интелектуални увреждания – 2001 година и продължава;
4. Програма “За човешко достойнство” – 2001 и продължава;
5. Екип за мобилна стимулация “Пътуваща игротека” – 2001 – 2004 година ;
6. Проект „Живот без граници” – Програма ФАР 2000 – 2002 - 2003 година Проект „Защитено жилище” – град Батак; 2003 и продължава – 45 000 Евро
7. Проект “Нашето общество – нека да живеем заедно” – Програма ФАР “Развитие на гражданското общество” – 2004 - 2006 година
8. Проект „Защитено Жилище” – „Красива България”
9. Ресурсен център за интегрирано обучение на деца със СОП .
10. Управление на „Защитено жилище” - социална услуга в общността – 2006 и продължава
11. Управление на социалната услуга в общността Център за Социална Рехабилитация и Интеграция за деда и лица с интелектуални затуднения 2007г
12. Достоен живот за хората с интелектуални затруднения – Финансиран по програма МАТРА на холандското правителство 2010г и продължава
13. Проект „Овластяване на хората с интелектуални затруднения”
14.Застъпник интегрирано обучение- 2007-2014 година

 

Услуги

 

Сдружение „Егида” е доставчик на социални услуги в общността: Защитено жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/. Защитеното жилище за лица с интелектуални затруднения функционира от м. Октомври 2006 г. В жилището са настанени 8 клиенти от семейства и институции. ЦСРИ е създаден през м. Октомври 2007 г. и е с капацитет 24 деца и лица с интелектуални затруднения.

 

Услугата е почасова и в момента се ползва от 30 клиенти. Персоналът на Защитено жилище и ЦСРИ се състои от 10 специалисти. Дневен център за хора с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, Защитено жилище за хора с физически увреждания.Водеща организация в Консорциум „Алианс за социално развитие” гр. Пазарджик, доставчик на социалните услуги ЦОП и Звено „Майка и бебе”
„Егида” притежава опит в обучението на персонал, работещ с хора с интелектуални затруднения.

 

 

През 2001 година стартира програма „Човешко достойнство”, подкрепяна и финансирана от Ирландска неправителствена организация „Сестри на милосърдието” и
Австрийска неправителствена организация „Лебенсхилфе – Виена”. Програмата обхваща 8 области в страната и цели подобряване условията на живот на хората с увреждания и повишаване капацитета на персонала в институциите.


През 2003 година със средства на сдружението е създаден и обзаведен първият по рода си Ресурсен център за интегрирано обучение в ОУ „Любен Каравелов” – Пазарджик. Проведено бе обучение на масови учители и работно посещение в интегрирани училища в Австрия. В следствие на пилотен проект в ОУ „Любен Каравелов” е променена нормативната база за обучение на деца със специални образователни потребности в общообразователните училища.


Дейностите по проект „Нашето общество – нека да живеем заедно” промотират междусекторното партньорство между местна власт и членове на обществото,окуражаване и подпомагане участието на хората с увреждания при вземането на решения относно тяхното социално приобщаване. Разработена е стратегия за предоставяне на социални услуги в общността и методика за провеждане на конкурс за възлагане на социални услуги на неправителствени организации, модел за структура и дейност на Дневен център и Защитено жилище. Това дава на цялата страна ясна визия за един особено важен момент в развитието на РБългария – преминаването на предлагането на социални услуги от държавата върху неправителствения сектор.


Сдружение "Егида" партнира с чуждестранни доставчици на социални услуги. В резултат на сътрудничеството с МПЦ "Синт Франциск" - Белгия се обучава персоналът в ДВУИ и Защитено жилище – град Батак. Съвместно с организацията Де Пасарел, Холандия и БАЛИЗ, АСП, община Пазарджик и Община Ловеч по програма МАТРА на холандското правителство се разработва методика за планиране на социалните услуги.


От 2007 година Фирма "Юро Пак" ООД – Пазарджик осигурява частична трудова заетост на клиентите от Защитено жилище чрез изработване на луксозни хартиени торбички в сградата на Защитеното жилище.

Контакти

СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА

Пазарджик, бул. Мария Луиза 63
034443800