BGRegistar.com

СБАЛХЗ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Информация

СБАЛХЗ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД е високо специализирано, диагностично, лечебно и научно заведение от национално значение, което в съответствие с предмета си на дейност, изискванията на Разрешението за осъществяване на лечебна дейност №СБ-344/03.01.2011год. и утвърдените медицински стандарти, има следните функционално обособени структурни блокове:

 

Консултативно-диагностичен блок - осигурява амбулаторно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от приемно- консултативен кабинет и специализиран хематологичен лабораторен блок:

 

        

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                             

 • Лаборатория по хематопатология и имунология;
 • Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология;
 • Лаборатория по трансфузионна хематология.
 • Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика;
 • Лаборатория по микробиология;
 • Клинична лаборатория;      

 

 

Стационарен блок – Клиника по хематология с отделения - осигурява стационарно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите и се състои от:

 • Отделение за лечение на хематологични заболявания
 • Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки;
 • Направление за подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки;
 • Отделение за химиотерапия, хемотерапия и наследствени заболявания на кръвта.

 

Направление по таласемии и патологични хемоглобини.

Направление по хемостазеология.

Болнична аптека - осигурява снабдяването с лекарства, медицински консумативи и други необходими за дейността материали и пособия.

 

Административно-стопански блок - осъществява административното обслужване в болницата, финансовата и счетоводната отчетност, както и стопанисването и поддържането на имуществото на болницата.


Дейностите на СБАЛХЗ - ЕАД в Клиниката по хематология с отделения с разкритите към нея отделения в Специализирания хематологичен лабораторен блок се осъществяват на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по клинична хематология.

 

 

Нормативна база за дейността на НСБАЛХЗ:

 

 • Постановление на МС №94 от 22.02.2008 г. за преобразуване на Националния център по хематология и трансфузиология (НЦХТ) в „СБАЛХЗ” ЕАД, която е правоприемник на цялостната болнична дейност;
 • Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №ЦБ-344/03.01.2011 и заповед №РД 28-12/19.01.2011 на Министерство на здравеопазването;
 • Решение на Акредитационният съвет на НАОА от 2011 година;
 • Заповед №РД01-328/15.05.2009 год. на Министерство на здравеопазването за акредитационна оценка на СБАЛХЗ-ЕАД;
 • Удостоверение № 24/22.12.2010 г. на Изпълнителна агенция по трансплантации;
 • Лицензия Серия-И-1580/Рег.№ 01315 за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели от 21/09/2004 година.

Контакти

СБАЛХЗ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

София, ул. Пловдивско поле №6, Дървеница
029701104, 029701105