BGRegistar.com

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

Информация

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. и е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 година.

 

 

Мисията на Университета се основава на натрупания опит в дълголетното му съществуване, който му е отредил важно място в семейството на висшите училища в България.

 

 

Стремим се към високо качество на обучението и изследванията. Непрекъснато усъвършенстване и развитие, като се използват личният, националният и международният опит. Поддържане на тесен контакт с други висши училища и за приобщаване към международните образователни и научни структури.

 

 

В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща площ от 67 490 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти.

 

 

Обучението се провежда от 480 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 41 професори, 171 доценти и 282 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка.

 

Eкипи на Русенския университет "Ангел Кънчев" са включени в изпълнението на над 100 многостранни и двустранни международни договори и споразумения по наука и образование, обхванати от около 23 международни програми за сътрудничество с партньори от над 25 страни, с постигната ежегодна международна мобилност на студенти и докторанти около 130, а тази на преподавателите и учените - около 300. Сред Почетните доктори на университета са личности като Джорджето Джуджаро, Соня Рув-Увалиева, д-р Ерхард Бусек, DHC mult. Д-р Ангела Меркел.

 

 През учебната 2015/2016 г. Русенският университет обявява прием в следните специалности:

 

Факултет Аграрно-индустриален, Специалности:

 

- МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА

 

- КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ

 

- АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

 

- ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

 

- ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

- РАСТЕНИЕВЪДСТВО

 

Факултет Машиннотехнологичен, Специалности:

 

- МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

 

- МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ


- ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО


- СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

 

Факултет  Електротехника, електроника и автоматика, Специалности:

 

- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ


- КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ


- ЕЛЕКТРОНИКА


- КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

- ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ


- ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (на български език, на английски език)

 

Транспортен Факултет, Специалности:

 

- ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


- ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА


- ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

 

Факултет Бизнес и мениджмънт, Специалности:

 

- МАРКЕТИНГ


- МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ


- ИКОНОМИКА


- ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ


- ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език)


- ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ


- СИГУРНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ И СОБСТВЕНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНА СРЕДА


- БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ


- ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ


- ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

Факултет Природни науки и образование, Специалности:

 

- КОМПЮТЪРНИ НАУКИ


- ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА


- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ


- ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА


- НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК (НУПЧЕ) (английски, немски, френски)


- ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ПНУП)


- СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА


- ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА

 

Юридически факултет, Специалност:


- ПРАВО


Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Специалности:

 

- СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 


- КИНЕЗИТЕРАПИЯ


- ЕРГОТЕРАПИЯ


- АКУШЕРКА


- MЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 


Филиал Силистра, Специалности:

 

- ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (френски, английски, румънски)


- ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА


- ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРСТВО


- АВТОМОБИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

 


Филиал Разград, Специалности:

 

- ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ


- БИОТЕХНОЛОГИИ


- ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ

 

Университетът ежегодно предлага над 70 магистърски курса в акредитираните професионални направления и обучение по 43 акредитирани програми за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

 

Контакти

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

Русе, ул. Студентска № 8
082888211, 082888467
082845708