BGRegistar.com

РУДМЕТАЛ АД - Дейност

Дейност

РУДМЕТАЛ АД

Рудметал ЕАД е специализирано в подземен рудодобив и минно строителство, като притежава две концесии за добив на подземни богатства. 

 

От рудник Димов дол извършва добив на оловно - цинкови руди.

 

До края на 2012 година са добити 777 650 тона руда, като забойната линия достига на дълбочина до 400 метра под земята.

 

От находище Дълга усойка извършва добив на скално - облицовъчни материали, мраморен брекчоконгломерат.

 

Суровината по своя вид и структура е уникална за страната и света.

 

Срещат се два основни декоративни типа - светлосив и розов. 

Контакти

РУДМЕТАЛ АД

Рудозем, Промишлена зона
030653335