BGRegistar.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ - История

История

История

За начало на развитието на санитарно-хигиенната мрежа в Кърджали се счита 1950 година. През месец декември тогава и тук е създадена Санитарно-епидемиологична служба, която след излизането на Указа на Президиума на народното събрание през 1951 година, прераства в санитарно-епидемиологична станция.
Изостаналостта на региона – разпокъсани селища, лоши пътища, липса на транспорт, на медицински кадри и здравна култура на населението, б
или причина да се ширят коремен тиф, петнист тиф, скарлатина, детски паралич, дифтерия, тетанус, малария , туберкулоза и други заразни болести. 98 процента от населението било въшливо.
Всичко това е показателно колко необходимо е било профилактичното дело да се наложи, развие и утвърди. Обликът на селищата да бъде променен, заразните болести победени, хората да осъзнаят колко важно е чрез здравните навици и култура да съхранят своето и здравето на околните.
От 1953 до 1959 година ръководител на СЕС е д-р Благой Сребренов. Помнят го като отличен професионалист, който в продължение на две десетилетия след това ръководи здравния отдел към Окръжен народен съвет.
От 1959 до 1987 година главен лекар и после директор на СЕС/ХЕИ е д-р Милю Милев. За него професията е призвание и утвърждаване на санитарно-противоепидемичния контрол.Под неговото ръководство е изградена базата, в която и днес се помещава РИОКОЗ, затова е известен сред лекарското съсловие и обществеността като “най-добрия строител сред лекарите”.
С голям принос в развитието на грижата за общественото здраве е и д-р Ана Кънчева – директор от 1987 до 1995 г. От средата на 90-те години инспекцията се ръководи последователно от д-р Жени Стайкова и д-р Владимира Стефанова.
С високия си професионализъм и организационни способности трите поемат сътресенията в сферата на здравеопазването и не допускат пробив в осъществяването на противоепидемичния контрол и опазването на общественото здраве в региона.
Днес РИОКОЗ - Кърджали е утвърдена и авторитетна институция в област Кърджали. С

активните усилия на нейния директор д-р Жени Стайкова, бе извършена реорганизацията съгласно Закона за здравето, постигнати са добри резултати в контрола върху обществените обекти, заразните болести ,подобряване факторите на жизнената среда. В промоцията на здравето и интегрираната профилактика на болестите, се работи по редица международни, национални и регионални програми. От 1996 година действа Обществена коалиция за здраве, която прилага принципите и задачите на Международната програма за профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания – СИНДИ на СЗО. От създаването си до 2004 г.
Коалицията проведе три големи популационни проучвания, касаещи здравния статус на населението.
Новите предизвикателства в тази сфера на здравеопазването се посрещат с отговорност и професионализъм от целия колектив на РИОКОЗ.

 

Контакти

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ

Кърджали, ул. Ген. Владимир Стойчев № 2
036160290, 03660297, 03660278