BGRegistar.com

ПЪТСТРОЙ - 92 АД - Направления

Направления

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

ПЪТСТРОЙ - 92 АД развива дейност в следните направления :


Транспортна инфраструктура

 

  • Строителство, ремонт и поддържане / включи­телно зимно поддържане / на автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, градски комуника­ции и инфраструктура

 

  • Железопътно и аеродромно строителство

 

  • Проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност

 

  • Производство и доставка на строителни матери­али - бетони и бетонови изделия, асфалтобетонови смеси и битумна емулсия, бордюри, тротоари, водостоци и канавки.

 

  • Добив на варовици от кариери Ръждавец и Годеч, производство на инертни материали.

 

Околна среда

 

  • Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни и водо­снабдителни системи и инфраструктура.

 

  • Изграждане и реконструкция на депа за неопас­ни отпадъци / системи за управление на битови и строителни отпадъци /.

 

Контакти

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

София, бул. Арсеналски 111
029026980
029631154