BGRegistar.com

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ТОПЛИНА

Информация

Информация

Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г. Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1 08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006.

 

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и притежава ЕИК 175137918. Седалището и адресът на управление са : гр. София 1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8.

 

Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

 

Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. (пет милиона лв), разпределен в 5 000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една.

 

Дружеството е с двустепенна система за управление.

 

 

 

 

Надзорен съвет:

 

Красимира Костова Дичева - Председател;


Кристина Атанасова Славчева - Заместник-председател;


Въльо Димов Дучев - Член.

 

 

Управителен съвет:

 

Георги Петров Личев - Председател;


Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;


Ваня Койчева Милчева - Член.


Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.

 

Контакти

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ТОПЛИНА

София, Индустриална зона "Орион", ул."3020" №34, ет.8
028120770, 028219995
028120777