BGRegistar.com

ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД - Стратегически цели

Стратегически цели

 

- Повишаване квалификацията на служителите на ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД


- Поддържане на настоящите и привличане на нови клиенти


- Увеличаване на продажбите чрез дистрибутори


- Внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, здравословната и безопасна работа (ЗБР) и околната среда (ОС), в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2004


- Увеличаване продажбите на ЛПС и СРО


- Свеждане до минимум негативните отзиви от клиентите по отношение на качеството на продуктите и обслужване


- Изграждане на по-големи офиси, складове, както и сервизни помещения за поддържане, тестване и ремонт на газдетектори, средства за височинна и дихателна защита, лаборатория за тестване на диелектрични средства


- Разширяване мащаба на дейност – организиране на довършителни дейности по производство и комплектоване на някои от предлаганите от нас артикули


- Регулиране и подобряване дейността по отношение вноса на стоки, осигуряване на оптимални неприкосновени минимални резерви


- Разширяване на производствената база за СРО


- Предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и други заинтересовани страни, имащи отношение към дейността за осигуряване на здравето и безопасността на работното място и околната среда: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители


- Намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги


- Постигане на съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания, които сме приели да изпълняваме по отношение на аспектите, касаещи околната среда и здравословни и безопасни условия на труд


- Управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /битови, опаковки, хигиенни материали/, замърсяване /шум, вибрации/, ресурси /материали, горива, енергия, вода/


- Осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата


- Вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й


- Полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението на процесите, оказващи влияние върху околна среда чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и превантивни действия


- Оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни чрез периодични прегледи от ръководството


- Намаляване на рисковете от трудови злополуки и свеждането им до минимален риск


- По-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания


- Намаляване броя на изгубените работни дни вследствие злополуки и възможни санкции


- Приспособяване на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху здравето

 

 

Ръководството на фирмата осъществява контрол и следи за спазване на техническите правила и норми за безопасност и опазване на околната среда.

 

 

Контакти

ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД

Бургас, ул. Фердинандова № 98
070010060, 056839051, 056839052, 028793390, 028793391, 028793392, 028793393
056839053, 0 029781511