BGRegistar.com

НГДЕИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ

Информация

НГДЕИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ

НГДЕК възроди класическото, хуманитарно образование и подпомага развитието на други училища в страната - Априловската гимназия в Габрово, Хуманитарна гимназия във Варна, Хуманитарна гимназия в Сливен, Хуманитарна гимназия "Неофит Рилски " в Кюстендил и др.
Специализираните учебници на НГДЕК, дело на учителите и университетски преподователи се ползват в цялата страна от учители, ученици и студенти.
Учебният процес протича задълбочено и резултатно. Учителите са с много добра подготовка по своята специалност, с педагогически опит и морални качества. Всички са с висше образование.
10 са с І и ІІ клас - квалификация;
5 са с докторска степен;
20 са автори на учебници;
15 са преподаватели във ВУЗ или други учебни заведения;
23 са възпитаници на гимназията.
Възпитаниците на Н Г Д Е К продължават много успешно образованието и развитието си в университетската степен. Учат отлично. Работят в духовната сфера. Научният потенциал в хуманитарните специалности на СУ "Св. Климент Охридски" и други университети: история, философия, културознание, педагогика, класическа филология, славянски филологии, информатика и др. се попълва от завършили НГДЕК. Наши възпитаници са доктори и доценти на университетите във Виена, Валенсия, Харвард, Бостон, Оксфорд и др. Най-радостен е фактът на завръщането на мнозина като учители в гимназията.
Гимназията осъществява успешно своята мисия: 
Дава на своите ученици задълбочени знания по класически и модерни езици; по хуманитарните дисциплини и природните науки; развива самостоятелното им мислене, нравственото им възпитание и гражданска позиция. Като ги ориентира към корена и континюитета на човешкото знание и опит, училището им дава широк поглед за човека и обществото от античността до днес. 
За своето развитие училището получи от академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски"статут на Национален класически лицей към университета. Това е заслужено високо признание. Подобно признание гимназията има посредством сключения договор между Н Г Д Е К и Нов Български Университет за специалностите класически изследвания и археология.
Въпреки настъпилите трудности и предизвикателства в последните години, гимназията поддържа своя стил и дух чрез богата учебна дейност. Трябва да се отбележат извънкласните форми на работа: археологически, археографски, етнографски, фолклорни експедиции и разкопки. Те са вградени в учебния процес и нуждата им е осезаема. 
Към съвременните практики отнасяме целенасочената работа по гражданско образование. Веднъж - два пъти годишно организираме семинарно обучение на учителите от гимназията с компетентни лектори. В оживен диалог уточняваме мнения, форми на учебна дейност, обмяна на опит.

Контакти

НГДЕИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ

София, ул. Баба №16