BGRegistar.com

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания - Роля и дейности

асоциация на работодателите на инвалиди, интеграция на хора с увреждания, нфри, нфри софия, организация за подпомагане на хората с увреждания, организация защитаваща хората с увреждания, организация подпомагаща хората с увреждания, организация представляваща хората с увреждания, организирани обучения за хора с увреждания софия, представител на хора с намалена трудоспособност, представителна организация на хората с увреждания, придобиване на квалификация за хора с увреждания, реинтеграция на хора с увреждания, сдужение на работодателите на инвалидите, сдужение на хора с намалена трудоспособност, съюз на кооперациите на хората с увреждания, съюз на работодателите на инвалидите, съюз на хората с увреждания, съюз подпомагащ хората с увреждания, федерация на работодателите на инвалиди, федерация подпомагаща инвалидите

Роля и дейности

Усилията на Националната федерация на работодателите на инвалиди са насочени към:

 

 • интеграция и трудова рехабилитация;
 • укрепване и повишаване на капацитета на специализираните предприятия, съдействие и координация на усилията на специализираните предприятия с оглед търсенето на по-добри позиции на пазара и възможности за трудова реализация на хора­та с увреждания, включително и чрез различни местни и международни изложения и форуми;
 • организиране на обмен на информация необходима за социалното включване, сътрудничество и подобряване условията на труд за хората с увреждания;
 • повишаване на конкурентноспособността на специализираните предприятия за хора с увреждания;
 • създаване на предпоставки за подобряване на производствено-стопанските и икономиче­ски резултати във фирмите чрез обновяване на технологиите и машинния парк въз основа участие в бизнес-конкурси;
 • подобряване достъпа на специализираните предприятия до участие с проекти по национални и европейски фондове и програми;
 • подготовка и консултации по въвеждане на евростандартите;
 • информационно обслужване на членовете си, организиране на курсове за обучение, квали­фикация и преквалификация на заетите лица с увреждания и мениджърския състав на специализираните предприятия;
 • обмен на информация чрез Информационния бюлетин на НФРИ;
 • насърчаване на предприемачеството на лица с увреждания чрез започване на самостоятелен бизнес;
 • повишаване степента на информираност на обществото за възможностите на хората с увреждания и промяна в нагласите на работодателите спрямо наемането на хора с увреждания чрез организиране на национални и регионални форуми.

Контакти

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

София, бул. Георги С. Раковски 99
028326127, 029865300
0884000881
028321180