BGRegistar.com

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

асоциация на работодателите на инвалиди, интеграция на хора с увреждания, нфри, нфри софия, организация за подпомагане на хората с увреждания, организация защитаваща хората с увреждания, организация подпомагаща хората с увреждания, организация представляваща хората с увреждания, организирани обучения за хора с увреждания софия, представител на хора с намалена трудоспособност, представителна организация на хората с увреждания, придобиване на квалификация за хора с увреждания, реинтеграция на хора с увреждания, сдужение на работодателите на инвалидите, сдужение на хора с намалена трудоспособност, съюз на кооперациите на хората с увреждания, съюз на работодателите на инвалидите, съюз на хората с увреждания, съюз подпомагащ хората с увреждания, федерация на работодателите на инвалиди, федерация подпомагаща инвалидите

Информация

Националната федерация на работодателите на инвалиди

 

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания е неправителствена организация със седалище град София , бул. Георги С. Раковски 99.

 

Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България” промени своето наименование на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания ( НФРИ ). Регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза.

 

Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото.

 

Федерацията работи за създаване на подходящи начини и възможности за интеграция и реинтеграция на хората с увреждания. За целта се инвестира в тяхното професионалното и личностното развитие, за да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот.

 

НФРИ представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Подготвя и провежда консултации по въвеждане на евростандартите за управление на качеството. Предлага информационно обслужване на всички свои членове. Организира курсове, предназначени за обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителни кадри.

 

Федерацията е уважаван партньор както от организациите на и за хора с увреждания, така и на национално и местно ниво. Мисията на НФРИ е да подкрепя и съдейства на работодателите наели лица с увреждания, утвърждавайки се като първата организация обединяваща частния и общинския сектор за интеграция на хората с увреждания.

 

Отговнорност на федерацията е да създава възможности на хората с увреждания да развиват своите качества и умения, с активно участие в социалния и икономически живот. Да се осигури силна икономическа и социална среда, благоприятни за дейността на специализираните фирми и предприятия за хора с увреждания, за равно участие в труда и достоен живот в обществото.

 

За времето от учредяването на НФРИ се навършиха двадесет успешни години, през които специализираните предприятия - членове от 15, към настоящия момент вече са 65. Те допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки човек.

 

Председател на НФРИ е г-жа Елка Тодорова.

Контакти

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

София, бул. Георги С. Раковски 99
028326127, 029865300
0884000881
028321180