BGRegistar.com

Научноизследователски сектор при СУ - Дейности

звено за научноизследователска дейност към су, звено на су за научноизследователска дейност, научноизследователски сектор към су, научноизследователски сектор при су, научноизследователско звено към су, научноизследователско звено при су, нис към су свети климент охридски, нис при су, нис при су свети климент охридски, обслужване на научно изследователски проекти, сектор към су за административни услуги, сектор към су за бизнес информационни услуги, сектор към су за консултантски услуги, сектор към су за научноизследователска дейност, сектор при су за административни услуги, сектор при су за бизнес информационни услуги, сектор при су за консултантски услуги, структура за връзки с други звена в су, структура на су за научноизследователска дейност, структурно звено на софийския университет, структурно звено на су софия

Дейности

Научноизследователският сектор към СУ Свети Климент Охридски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основните дейности на НИС са:

 

 • Административно, финансово и логистично обслужване на научно-изследователски проекти;
 • Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследователски проекти;
 • Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти;
 • Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти;
 • Мониторинг на изпълнението на проекти;
 • Разработване системи за управление на качеството на проектната дейност;
 • Технологичен одит на фирми (потенциални внедрители);
 • Подпомагане трансфера на иновативни технологии и научни резултати;
 • Провеждане на консултации и обучения по проблемите на интелектуалната собственост;
 • Провеждане на консултации и обучения по комерсиализация на научни резултати, включващо създаване на нови фирми, разработване на бизнес-планове;
 • Осъществяване на връзки с други звена в СУ, с правителствени институции (НФНИ, МОН) и с други университети;
 • Осигуряване на връзки с индустрията по линия на CERN;
 • Популяризиране на резултатите от научно-изследователската дейност у нас и в чужбина;
 • Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство;
 • Организиране на конференции и семинари, свързани с НИД;
 • Поддържане на Интернет страница, е - форум, Бази данни "Проекти" и "Резултати";
 • Издаване на месечен електронен информационен бюлетин;
 • Издаване на Хоризонти - он-лайн журнал за академични публикации, свързани с научноизследователската и проектната дейност в СУ;
 • Издаване на двуезичен Годишник с резултатите от научноизследователските проекти в СУ;
 • Осигуряване на достъп до научна информация в сътрудничество с библиотеките в СУ и Централната университетска библиотека.

 

Контакти

Научноизследователски сектор при СУ

София, бул. Драган Цанков 8
028654686, 028668719
028656413