BGRegistar.com

Научноизследователски сектор към СУ - Дейности

Дейности

Научноизследователски сектор към СУ

Научноизследователският сектор към СУ Свети Климент Охридски

 

Основните дейности :

 

 • Административно, финансово и логистично обслужване на научно-изследователски проекти.
 • Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследователски проекти.
 • Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти.
 • Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти.
 • Мониторинг на изпълнението на проекти.
 • Разработване системи за управление на качеството на проектната дейност.
 • Технологичен одит на фирми.
 • Подпомагане трансфера на иновативни технологии и научни резултати.
 • Провеждане на консултации и обучения по проблемите на интелектуалната собственост.
 • Провеждане на консултации и обучения по комерсиализация на научни резултати, включващо създаване на нови фирми, разработване на бизнес - планове.
 • Осъществяване на връзки с други звена в СУ, с правителствени институции (НФНИ, МОН) и с други университети.
 • Осигуряване на връзки с индустрията по линия на CERN.
 • Популяризиране на резултатите от научно-изследоватеската дейност у нас и в чужбина.
 • Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство.
 • Организиране на конференции и семинари, свързани с НИД.
 • Поддържане на Интернет страница, е - форум, Бази данни Проекти и Резултати.
 • Издаване на месечен електронен информационен бюлетин.
 • Издаване на Хоризонти - он - лайн журнал за академични публикации, свързани с научноизследователската и проектната дейност в СУ.
 • Издаване на двуезичен Годишник с резултатите от научноизследователските проекти в СУ.
 • Осигуряване на достъп до научна информация в сътрудничество с библиотеките в СУ и Централната университетска библиотека.

 

Контакти

Научноизследователски сектор към СУ

София, бул. Драган Цанков 8
028654686, 028668719
028656413