BGRegistar.com

МАРНИ 2002 ЕООД - Услуги

Услуги

Услуги

 

МАРНИ 2002 ЕООД предлага на клиентите си два начина на обслужване:

 

Абонаментно - което може да включва:

 

  • текущо счетоводно отчитане;
  • изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици;
  • извършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения (със съответно пълномощно).
  • изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;
  • изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;
  • изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП)
  • изготвяне статистически форми по искане на НСИ;
  • изпълняване функциите на отдел “човешки ресурси” (създаване и водене на досиета на работниците и служителите; издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане); водене на регистър за издадените трудови книжки; издаване и представяне в НАП на уводомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители; изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда; кореспонденция със Служба по трудова медицина и др.;
  • представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице;
  • по искане на клиента устни и писмени консултации.

 


Еднократно - на избран от клиента период:


В този случай дружеството изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период. На база предоставените документи се изготвя оборотна ведомост и отчет за приходи и разходи за съответния период.

 

Контакти

МАРНИ 2002 ЕООД

София, ж.к. Дружба 2, ул. Излак 4, вх.А, ет.2, ап.40
0886853418, 0896736788