BGRegistar.com

МАРИЦАТЕКС АД

ЦПО към Марицатекс АД

Център за професионално обучение към Марицатекс АД е съвременен и модерен център за професионално обучение, намиращ се в град Пловдив.

 


ЦПО към Марицатекс обединява традицията и актуалните изисквания за професионално обучение. Акцентът на дейността пада върху провеждането на качествена и на високо ниво учебна и производствена практика. В Центъра се предлагат учебни програми за професионална квалификация, които са съобразени с държавните образователни изисквания за всяка професия. Обучението се провежда в различни форми на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна и индивидуална. Групите, в които се провежда обучение, се състоят от 15-20 души.

 

 

Център за професионално обучение към Марицатекс АД е съвременен и модерен център за професионално обучение, намиращ се в град Пловдив. Центърът  притежава лиценз № 2014121164/03.11.2014 г. издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение – НАПОО.

 

В Центъра, за всички курсисти, се предлагат учебни програми за квалификация, преквалификация и такива за добиване на знания.

 

 

Учебните програми са съобразени с държавните образователни изисквания за всяка професия. Обучението се провежда в различни форми на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна и индивидуална. Групите, в които се провежда обучение, се състоят от 15-20 души.

 

Преподавателите, заети в ЦПО към Марицатекс са висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит и стаж.

 


Курсовете, които се провеждат в Центъра са подходящи и предназначени за:

 

- Всеки, които желае да получи квалификация или преквалификация в своето професионално развитие


- Всеки, които желае да стартира нов бизнес или нова работа


- Всеки, който желае да усъвършенства своите познания и умения, да ги осъвремени и разшири спрямо новите изисквания на икономиката, комуникациите и информационното общество

 


В Център за професионално обучение към Марицатекс се предлагат услугите:


- Обучение на курсисти за начална и допълнителна професионална квалификация


- Осъществява се обучение за оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни нива


- Провежда се обучение на безработни и заети по всички актуални програми на Агенцията по заетостта лица


- Учебният център издва на своите курсити национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии и 59 специалности.

 

Всички програми са лицензирани и в тях са включени модули за придобиване на базисни умения – овладяване на чужди езици, здравословни и безопасни условия на труд, компютърна грамотност, комуникационни умения, умения за работа в екип и други.

 


Лицензираните професии, по които се провежда обучение в ЦПО към Марицатекс са:


- Професия Продавач-консултант – код 341020
втора степен на професионална квалификация

 

- Професия Търговски представител- код 341040
трета степен на професионална квалификация


- Професия Сътрудник в маркетингови дейности – код 342020
втора степен на професионална квалификация


- Професия Оперативен счетоводител – код 344030
трета степен на професионална квалификация


- Професия Сътрудник в малък и среден бизнес – код 345050
втора степен на професионална квалификация


- Професия Офис –мениджър – код 346010
трета степен на професионална квалификация


- Професия Оператор на компютър – код 482030
първа степен на професионална квалификация


- Професия Машинен Монтьор – код 521040
втора степен на професионална квалификация


- Професия Заварчик код – 521090
първа степен на професионална квалификация


- Професия Техник -технолог в хранително – вкусовата промишленост – код 541010
трета степен на професионална квалификация


- Професия: Оператор в хранително – вкусовата промишленост, код 541020
втора степен на професионална квалификация


- Професия Оператор в текстилното производство – код 542030
втора степен на професионална квалификация


- Професия Шивач – код 542110
първа степен на професионална квалификация


- Професия Строител – код 582030
втора степен на професионална квалификация


- Професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи – код 582050
втора степен на професионална квалификация


- Професия Пътен строител – код 582060
втора степен на професионална квалификация


- Професия Помощник в строителството – код 582080
първа степен на професионална квалификация


- Професия Помощник пътен строител – код 582090
първа степен на професионална квалификация


- Професия Техник- растениевъд – код 621010
трета степен на професионална квалификация


- Професия Техник в лозаровинарството – код 621020,
трета степен на професионална квалификация


- Професия Животновъд - код 621050
втора степен на професионална квалификация


- Професия Озеленител – код 622020
втора степен на професионална квалификация


- Професия Работник в озеленяването– код 622030
първа степен на професионална квалификация


- Професия Здравен асистент – код 723010
трета степен на професионална квалификация


- Професия Болногледач - код 723020
втора степен на професионална квалификация


- Професия Сътрудник социални дейности – код 762020
трета степен на професионална квалификация


- Професия Камериер – код 811030
първа степен на професионална квалификация


- Професия Ресторантьор – код 811060
трета степен на професионална квалификация


- Професия Готвач – код 811060
втора степен на професионална квалификация


- Професия Сервитор - барман – код 811080
втора степен на професионална квалификация


- Професия Работник в заведенията за хранене и развлечения – код 811090
първа степен на професионална квалификация


- Професия Помощник-инструктор по фитнес код 813090
трета степен на професионална квалификация


- Професия Фризьор – код 815010
втора степен на професионална квалификация


- Професия Козметик – код 8150201
втора степен на професионална квалификация


- Професия Охранител – код 861010
трета степен на професионална квалификация


- Професия Спасител при бедствия, аварии и катастрофи – код 861020
втора степен на професионална квалификация

 


Лицензията на НАПОО №2014121164 от 03.11.2014 г. /Заповед № 871/03.11.2014 г./ ЦПО към Марицатекс АД дава възможност на центъра да извършва и удостоверява професионално обучение по чл.12, т. 5 от Закона за професионално образование и обучение за професиите и специалностите, които са включени в предмета на лицензията.

 


В съответствие с Наредба №2 /13.11.2014 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за валидиране на професионалните знания и компетентности ЦПО към Марицатекс има правото да извършва валидиране по чл.5,ал.1 т.6.

 

Валидирането се състои в установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, които са придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаването на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.

 

Целите на обучението са повишаване на капацитета на работниците и служителите в дадено предприятие, за тяхното по-ефективно и ефикасно изпълнения на задълженията им посредством повишаване и подобряване на квалификацията.

 

Обучението цели курсистите да постигнат по-високо равнище на професионализъм, да придобият компетенции в нови области, да надградят основни познания.

 

ЦПО към Марицатекс провежда езиково обучение по английски, немски, френски и руски език.

 

Предлага се обучение по ключови компетентности по темите:

 

- Работа в екип


- Ефективно управление на времето


- Управление на конфликти


- Умения за общуване


- Умения за водене на преговори


- Умения за работа в условия на стрес


- Комуникативни и презентативни умения


- Лидерски умения и екипна ефективност

 

Обучението по ключови компетентности се организира и  провежда в съответствие с изискванията на възложителите, в т.ч. извън местонахождението на съответната фирма. Тези обучения целят повишаване на равнището на професионализъм на служителите.

 


Всички обучения, курсове и програми се водят от висококвалифицирани специалисти – тренери, с дългогодишен преподавателски и практически опит. Преподавателите притежават задълбочени познания по предмета на обучение, притежават умения и са запознати с методите и средствата за обучение, свързани със спецификата на обучението на възрастни. Обучителите притежават необходимите качества за комуникация с обучаваните, те непрекъснато се усъвършенстват и въвеждат нови методи и техники на преподаване, съобразени със съвременните изисквания и стандарти.

 

 

 

Контакти

МАРИЦАТЕКС АД

Пловдив, ул.Васил Левски № 144
032952688
0888710053