BGRegistar.com

Лемна Екоинвест - България АД - Услуги

Услуги

Лемна Екоинвест - България АД

Лемна Екоинвест - България АД предлага :

 


Проектиране, инженеринг и консултантски услуги при изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води:

 

 • Пречиствателни станции за отпадни води - въвеждане в експолоатация и гаранционно обслужване

 

 • Пречиствателни станции за питейни води - проектиране и изграждане на обекти за тяхната интензификация и разширение; доставка и внедряване на нови продукти за пречистване на питейни води

 

Пробовземане и изпитване на въздух, води, почви, утайки и седименти:

 

 • Пробовземане

 

 • Изпитване

 

Производство и търговия с реагенти за обработка на води:

 

 • Алгицид ЛЕБ

 

 • Коагулант ЛЕБ - ПАК

 

 • Флокулант MACROFLOC LEB-IT-41

 

 • рН Коректор (−) минус

 

 • рН Коректор (+) плюс

 

 • Биологичноактивен продукт за пречистване на отпадни води

 

Търговия със съоръжения и инсталации за пречистване на води:

 

 • Помпи

 

 • Аератори, миксери

 

 • Реактори, смесители

 

 • Друго-оборудване за пречиствателни инсталации, модулни пречиствателни станции

 

Екологични изследвания и разработки:

 

 • Изготвяне на уведомления, преценки за екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на планове, програми и инвестиционни предложения.

 

 • Изготвяне на Доклади за екологична оценка (ДЕО) на общи устройствени планове на общини.

 

 • Изготвяне на Доклади за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения.

 

 • Доклади за оценка степента на въздействие (ДОСВ) върху защитените зони част от екологичната мрежа Натура 2000.

 

 • Изготвяне на програми за управление на отпадъците съгласно ЗУО.

 

 • Изготвяне на заявления за разрешителни за използване на повърхностни и подземни водни обекти.

 

 • Планове за провеждане на собствен мониторинг.

 

 • Изготвяне на документи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и документи за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обект върху земеделска земя.

 

 • Мониторингови изследвания и други процедури, свързани с изследване състоянието на компонентите на околната среда.

 

 • Заснемане състоянието на атмосферното замърсяване на даден район и оценяване екологосъобразността от изграждането на нов промишлен обект или функционирането на действащ такъв.

 

 • Консултации и разработка на проекти, финансирани от ЕС и друго финансиране.

 

 

Заповядайте, ние работим за Вас, нашите клиенти!

 

Контакти

Лемна Екоинвест - България АД

Бургас, ж.к. Лазур, бл. 146, ет. 1
056841403
0899110866
056841413