BGRegistar.com

Ландкад ЕООД

геодезически измервания на новопостроени обекти, геодезически снимки за проектиране на сгради, геодезически снимки за строителство на сгради, заснемане на сгради и подземни комуникации, извършване на високоточна геометрична нивелация, извършване на изменения на регулационни планове, изработване на кадастрални карти и регистри, изработване на подробни устройствени планове , изработване на различни видове пуп, изработване на топографски планове, качествени геодезически услуги, качествени кадастрални услуги, консултация със специалист за собственост на имот, консултация със специалист за управление на имот, ландкад, ландкад еоод, прецизни нивелачни измервания, проекти за вертикално планиране софия, следене на деформации на сгради и съоръжения, трасиране границите на поземлени имоти, фирма за изработване на трасировъчни планове, фирма за трасиране на сгради софия , фирма за трасировки софия

Информация

Ландкад ЕООД

Ландкад ЕООД, София - геодезия и кадастър

Ландкад ЕООД е фирма с доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на геодезията и кадастъра.

 

Учредена през 2005 година със седалище град София, ж.к. Бъкстон, бл. 1, вх. Б, ап. 22.

 

Предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геодезията.

 

Наложила и утвърдила се на българския пазар, превръщайки се в една от геодезически фирми с признато високо качество на предлаганите услуги - геодезия, кадастър, регулации, вертикално планиране, трасировки, прецизни нивелачни измервания, следене на деформации и други.

 

Ландкад ЕООД развива дейност на територията на цялата страна. Позната не само на собственици на частни имоти, а също и на и много големи инвеститори.

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

 

Ландкад ЕООД извършва геодезически снимки за различни по вид дейности :

 

  • За определяне границите на поземлени имоти и контури на сгради и съоръжения
  • За определяне на точното положение на характерни точки за нанасяне или изменение в план, цифров модел или кадастрална карта
  • За нуждите на предстоящо проектиране на сграда или инженерно съоръжение - подробно заснемане на прилежащите на терена ситуационни и релефни особености
  • За нуждите по време на строителството на сгради и инженерни съоръжения и следене на деформации

 

РЕГУЛАЦИИ

Измененията на регулационни планове се извършва при :

 

  • Изменения в уличната или дворищна регулация
  • Включване нови територи към регулационния план
  • Делби и обединяване на Урегулиран Поземлен Имот
  • Измененията се извършват по реда на Закона за устройство на територията.

 

ПРОЕКТИРАНЕ

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ


Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 

С проектите за вертикално планиране се определят - височинното положение на улиците, сградите, алеите и другите площи и съоръжения, създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ


Изработването на трасировъчни планове е необходимо при изготвянето на част Геодезическа на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, съгласно нормативните документи /Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси, нива и други.

 

При изработването на трасировъчни планове се прилагат данни за трасиране - координати в съответната координатна система, за ортогонално трасиране, данни за всички отстояния,
размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

 

ТРАСИРАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


Преди започване на строителството на една сграда или инженерно съоръжение е необходимо точно да се определи местоположението му върху терена, съгласно изготвеният инвестиционен проект.

 

ЛАНДКАД предлага трасиране с висока точност на контура на сградата или съоръжението върху строителния терен, както и положението на строителните му оси.

 

 

НИВЕЛАЦИЯ

ЛАНДКАД ЕООД има дългогодишен опит в извършване на високоточна геометрична нивелация - нивелация I , I I и III клас на територията на страната.


Извършва дейности по следене на деформации на сгради и съоръжения.


Разработва проекти и извършва основана и подробна нивелация при прилагане на проекти за регулационни планове на населените места.

 

 

Контакти

Ландкад ЕООД

София, ж.к. Бъкстон, бл. 1, вх. Б, ап. 22
028562231
0886101288