BGRegistar.com

ИНТЕР КОНСУЛТ 2015 ООД

Информация

ИНТЕР КОНСУЛТ 2015 ООД  е фирма, заета в сферата на консултации по управление и стопански дейности за бизнеса, преструктуриране и оптимизиране, специализирана във внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление, провеждане на вътрешни, независими одити и консултации в публичния сектор, одити на Системи за управление в лаборатории и органи за контрол:

 

 

- Качество по ISO 9001

 

- Околна среда по ISO 14001

 

- Здравословни и безопасни условия на труд по BS OHSAS 18001

 

- Безопасност на храните по ISO 22000

 

- Система за управление в Органи за контрол по ISO/IEC 17020

 

- Система за управление в Лаборатории по ISO/IEC 17025

 

- Системи за производствен контрол (СПК)

 

- Системи за управление на критичните контролни точки (НАССР)

 

 

Владимир Иванов е независим лицензиран оценител на машини и съоръжения, и независим одитор в публичния сектор чл. 53 от ЗВОПС.
Вещо лице "Технически експертизи" към съдебен район Видин.

 

Застраховка „Професионална отговорност“, съгл. Чл.18, т.7 от Закон за независимите оценители и покрити рискове вследствие дейности по удостоверяване на обстоятелства, сертифициране и контрол. 

 

ИНТЕР КОНСУЛТ 2015 ООД  е партньор на Сертифициращия орган ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ за Северозападна България. 

 

Дружеството е Администратор на лични данни, с идентиф. номер 425156, издаден от КЗЛД, съгл. Закон за защита на личните данни.

КОНТАКТИ

 

ИНТЕР КОНСУЛТ 2015 ООД


Адрес: Видин, ул.Княз Александър Батенберг №3 ет.3, офис 5, срещу Община Видин

 

 

Владимир Иванов                                             
0887838274                                                         
v_ivanov_vd@abv.bg                                           

 

 

Контакти

ИНТЕР КОНСУЛТ 2015 ООД

Видин, ул.Княз Александър Батенберг №3 ет.3, офис 5, срещу Община Видин
0887838274