BGRegistar.com

Интерброкс ЕООД - Дейност

Дейност

 

интербокс еоод

 

Борсово представителство


В качеството си на пълен борсов член Интерброкс ЕООД извършва борсово представителство и сключва борсови сделки въз основа на Закона за стоковите борси и тържищата, актовете на неговото прилагане и правилника на „Софийска стокова борса” АД.

 

Стоките търгувани на борсата се разделят на три основни групи:


1. Група „Хранителни стоки”.


2. Група „Нехранителни стоки”.


3. Група „Зърно”.


Сделките, които се сключват на борсата, са предимно:


- сделки с незабавно изпълнение, при които страните договарят доставка на налични стоки в срок до 10 работни дни след сключването им.


- форуърдни сделки, при които страните се задължават да продадат или купят стока по цена, определена при сключването им с установен точен срок за изпълнение на доставката.


Доставка на стоки по Закона за обществени поръчки чрез борсови сделки


Във връзка с действащия от 01.07.2006 година Закон за обществени поръчки – ЗОП, обнародван в ДВ, бр. 37 от 05.05. 2006 година, чл.90, ал.1, т. 11 и чл. 103, ал.2, т.9, борсовият член Интерброкс ЕООД приема поръчки и осъществява борсови сделки за покупка на стоки, които са обект на доставки по обществени поръчки, възлагани от държавни предприятия и дружества.

 

Борсата, посредством създадените й от години механизми за борсова търговия и благодарение на ежедневно постъпващата информация за движението на цените на различните стоки, осигурява условия за обективен избор на доставчик и навременно сключване на борсов договор.


Търговско представителство и посредничество


Осъществявайки борсови сделки, Интерброкс ЕООД има постоянно наблюдение върху актуалните пазарни цени на основните борсови стоки: горива и масла, метали, дървен материал, зърно, захар, брашно. Така фирмата познава добре положението на пазара, тенденциите в търсенето, както и потенциала на потребителите.


Интерброкс ЕООД осъществява търговско представителство и посредничество при извършване на внос на различни видове метали. Дейността е свързана с доставките и продажбите на същите на вътрешния пазар, намиране на подходящи складови площи и други.

Контакти

ИНТЕРБРОКС ЕООД

София, Столична
029620413
0888554243, 0889316277
029620413