BGRegistar.com

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА - Програми

Програми

Бакалавърски програми:

 

Счетоводство и контрол


Финанси


Икономика на търговията


Индустриален бизнес и предприемачество


Аграрен  бизнес


Икономика на строителството


Икономика на недвижимата собственост


Стокознание


Бизнес икономика


Логистика


Информатика


Статистически бизнес анализ и прогнозиране


Бизнес информационни системи


Маркетинг


Международни  икономически  отношения


Мениджмънт


Публична администрация


Туризъм


Международен бизнес (с преподаване на английски език)


Международен туризъм (с преподаване на руски език)

 


Магистърски програми:


Професионално направление "Икономика" - специалности:


Счетоводство и контрол – редовно и задочно обучение


Публични финанси – редовно и задочно обучение


Банков мениджмънт – редовно и задочно обучение


Корпоративни финанси – редовно и задочно обучение


Корпоративен бизнес и управление – редовно и дистанционно обучение


Търговски бизнес – редовно и задочно обучение


Икономика на строителството (Строително предприемачество) – редовно и задочно обучение


Икономика на недвижимата собственост – редовно и задочно обучение


Бизнес икономика – редовно обучение


Аграрен бизнес – редовно и дистанционно обучение


Бизнес консултиране – дистанционно обучение


Качество и експертиза на стоките – редовно и задочно обучение


Управление на продажбите и мърчандайзинг – редовно обучение


Реклама и медийни комуникации – редовно и задочно обучение


Корпоративна сигурност и конкурентност – редовно обучение


Корпоративен маркетинг – задочно обучение


Международен бизнес – редовно и задочно обучение


Бизнес информационни системи – редовно обучение


ИТ иновации в бизнеса –  дистанционно обучение


Бизнес статистика – редовно обучение


Логистичен мениджмънт – редовно и задочно обучение


International business (с обучение на английски език) – редовно обучение


Професионално направление "Туризъм" - специалности:


Международен туристически бизнес – редовно и задочно обучение


International Tourism (с обучение на английски език) – редовно обучение


Професионално направление "Администрация и управление" - специалности:


Мениджмънт – редовно и задочно обучение


Бизнес администрация – редовно и задочно обучение


Публична администрация – редовно и задочно обучение


Предприемаческо управление на организацията – редовно и задочно обучение


Професионално направление "Информатика и компютърни науки" - специалности:

 

Информатика – редовно обучение


Приложна информатика – задочно и дистанционно обучение


Професионалната квалификация за завършилите магистърска специалност от:


Направление "Икономика" е "магистър по икономика";


Направление "Туризъм" е "магистър по туризъм";


Направление "Администрация и управление" е "магистър - мениджър";


Направление "Информатика и компютърни науки" е "магистър – информатик"

 

Докторски програми:

 

Социално управление


Политическа икономия (обща икономическа теория)


Финанси


Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност


Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)


Икономика и управление (търговия)


Индустриален бизнес


Аграрен бизнес


Стокознание


Маркетинг


Статистика и демография


Приложение на изчислителната техника в икономиката


Световно стопанство и международни икономически отношения


Оптимално управление на икономически системи


Икономика и управление (туризъм)


Информатика


Търговско право

 

 

Контакти

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Варна, бул. Княз Борис I № 77
052800890, 052643360
052643365