BGRegistar.com

ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АКАДЕМИК АНГЕЛ БАЛЕВСКИ

BSHC - Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre

ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА ВАРНА

 

 

Център по хидро- и аеродинамика Варна

Център по хидро- и аеродинамика Варна към ИМСТЦХА – БАН е научноизследователски център за осъществяване на фундаментални и приложни изследвания.


Изследванията се провеждат посредством методите на физическо и числено моделиране, предназначението им е за решаване на научни и практически задачи в областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, екологията, националната сигурност и отбраната и други, в полза на обществото.


От 2010 година ЦХА – Варна е научно звено, което се причислява в състава на ИМСТЦХА – БАН с Център по хидро- и аеродинамика към Българска Академия на Науките.


Центърът е специализиран, научно-експериментален комплекс за провеждане на морски изследвания, трансфер на технологии и иновации, експертни оценки и консултации.


ЦХА – гр. Варна е още образователно звено за обучение на студенти, курсанти, дипломанти, стажанти и докторанти в областите на своята професионална компетентност.


В ЦХА – гр. Варна е внедрена и разработена Система за Управление на Качеството, съгласно ISO 9001:2008. Системата, с която работи Центърът, е сертифицирана от SGS, една от водещите компании за проверка, верификация, тестване и сертифициране.

Услуги

1. Изследвания по Ходкост на кораба:
• буксировъчни и пропулсивни моделни изпитания;
измерване и визуализация на обтичането на корабния корпус;
моделни изпитания на хидродинамичните характеристики на корабни движители;
компютърен анализ и проектиране на оптимални гребни винтове;
анализ и подобрение на ходкостта на кораба.

2. Изследвания по Динамика на кораба и океанско инженерство:
• проектиране на кораби с отчитане на реалните експлоатационни условия на плаване;
теоретични и експериментални оценки на динамиката на кораба и морските съоръжения;
измерване на сили при закотвяне и дрейф на кораба;
оценка на динамиката на плаващи тела с произволна форма;
анализ на устойчивостта на плаващи обекти;
анализ на динамиката на малотонажни съдове;
теоретично и експериментално прогнозиране на маневрените качества на кораба;
натурни изследвания и бордови експлоатационен контрол;
симулации на динамиката на морски обекти с цел обучение на персонала.

3. Изследвания по Аеродинамика на тела, инженерни съоръжения и технически обекти.

4. Моделни изследвания на риболовни и рибовъдни съоръжения.

5. Анализи и оценки по Ефективност на водния транспорт.

6. Експериментални изследвания по Брегово инженерство:
• планово разположение на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения;
брегова хидродинамика, разпространение и трансформация на ветрово вълнение;
наносни процеси, динамика на плажа и морското дъно;
вълнови натоварвания върху пристанищни и брегоукрепителни съоръжения;
разпространение на замърсители в крайбрежните води.

7. Анализи и оценки със специализиран Морски инженерен софтуер:
• за обработка на геометрични данни;
за решаване на специфични задачи по числена хидродинамика;
за решаване на специфични задачи в областта на динамиката на кораби и плаващи съоръжения;
за сбор и обработка на експериментални данни.

8. Проектиране и изработване на:
• корабни модели и модели на плаващи тела с неконвенционална форма
модели на гребни винтове, дюзи, рули, крила, стърчащи части
Разработване и изработване на експериментално оборудване, предназначено за провеждане на моделни изпитания.

9. Разработване и изработване на експериментално оборудване, предназначено за провеждане на моделни изпитания.

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Уилям Фруд № 1

 

Тел.: 052370500

 

Факс: 052370514

 

Имейл: office@bshc.bg

 

Сайт: www.bshc.bg

 

 

Контакти

ЗВЕЗДЕН ВОДОПАД ООД

Варна, кв. Аспарухово, п.к. 58, ул. Уилям Фруд № 1
052370501
052370514