BGRegistar.com

Енерджи Съпорт 2011 ЕООД - Дейност

Дейност

Развивайки се през годините, Енерджи Съпорт 2011 ЕООД изгражда собствен стил на работа, като в обхвата на професионалната си компетентност включва всички технологични етапи при реализирането на различните дейности.


Член на Камарата на строителите в България в следите строителни групи, покриващи нормативните изисквания за видовете строителни дейности, за които е вписан строителя - Протокол № 1264 / 15.08.2019 год., със срок на валидност на контролния талон: 30.09.2023 год.

 

I-ва група:

 

 • строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 025805.
 • строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)


II-ра група:

 

 • строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № II - TV 007590
 • строежи от четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.


III-та група:

 

 • строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - TV 008722
 • строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

 

IV-та група:

 

 • строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV - TV 011678
 • строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

 

V-та група: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008: Удостоверение № V - TV 017735:

 

 • Събаряне и разрушаване
 • Земни работи
 • Сондиране и пробиване
 • Строителство на жилищни и нежилищни сгради
 • Строителство на подземни и наземни релсови пътища
 • Строителство на мостове и тунели
 • Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
 • Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
 • Покривни работи
 • Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
 • Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
 • Строителство на хидротехнически съоръжения
 • Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
 • Изграждане на електрически инсталации
 • Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
 • Изграждане на други инсталации
 • Дейности в областта на технически системи за сигурност
 • Полагане на мазилки
 • Монтаж на дограма и дърводелски работи
 • Полагане на облицовки и настилки
 • Боядисване и стъклопоставяне
 • Други довършителни строителни дейности


Енерджи Съпорт 2011 ЕООД следва неотклонно своята политика за комплексно предлагане на услуги, с цел максимална удовлетвореност на клиентите и партньорите си, създавайки трайни взаимоотношения с тях.

 

Контакти

Енерджи Съпорт 2011 ЕООД

Лом, ул. Христо Ботев 10
0896819161