BGRegistar.com

Енерджи Макс ЕООД - Д-р инж. Тотьо Тотев

др инж тотьо тотев, енерджи макс , енерджи макс еоод, енерджи макс стара загора, измерване и оценка на концентрация стара загора, инженерингова дейност стара загора, консултант за оптимизиране на процесите в тец, консултантски услуги за работните процеси в тец, консултации по оптимизиране на процесите в тец, коректна фирма за подготовка на органични горива, лаборатория за изпитване енерджи лаб, машинен инженер др тотьо тотев, предпочитана фирма в областта на енергетиката, препоръчана фирма в областта на енергетиката, препоръчана фирма за ефективност на парогенератори, препоръчана фирма за изгаряне на органични горива, препоръчана фирма за консултантски услуги, препоръчана фирма за настройка на горивни процеси, препоръчана фирма за оценки стара загора, препоръчана фирма за топлотехнически измервания, препоръчана фирма за топлотехнически изпитания, развойна дейност стара загора, реконструкция на котли в тец марица изток, решаване на технологични задачи в енергетиката, фирма за мониторинг на изхвърляните димни газове, фирма за оптимизация на горивни процеси, фирма за решаване на проблеми в енергетиката, фирма изследваща технологичните процеси в тец, фирма оценител състояние на съоръженията в тец, формиране и очистване от вредни емисии

Д-р инж. Тотьо Тотев

 

Доц. д-р инж. Тотьо Иванов Тотев е машинен инженер.

 

Завършва ВМЕИ - София през 1985 година, специалност топло - ядрена енергетика. Специализира в Университета в град Зиген - Германия. Защитава дисертация на тема - Управление на топлинния товар на парогенератори на нискокачествени горива.

 

Професионалната си дейност започва във ВМЕИ - София през 1986 година, като асистент. От 1992 година е главен асистент, а от 2003 година доцент по научната специалност Енергопреобразуващи технологии и системи.

 

Основни области на научна и преподавателска дейност - характеристики на енергийни горива и подготовка за изгарянето им, горивни процеси, експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива, управление на процесите при експлоатация на енергийни котли, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ.

 

През последните години активно се занимава с цифрово симулационно моделиране на технологични процеси в ТЕЦ.

 

Автор и съавтор е в около сто и десет научни публикации, включени в специализирани издания и в сборници от научни конференции.

 

Работи по четири международни проекта, свързани с изгарянето на български лигнитни въглища в кипящ слой, симулационно моделиране на технологични процеси в ТЕЦ, внедряване на технологии за редуциране на азотните емисиите при изгарянето на органични горива.

 

Съавтор е в два учебника - Изгаряне на енергийни горива и Изгаряне на органични горива и екология. Участвал е при изпълнението в над сто научноизследователски и развойно - внедрителски проекта в сферата на топлоенергетиката.


От 2010 година до днес е ръководител на катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика в технически Университет София.


Експертни и консултативни възможности - технологии за подготовка на органични горива за изгаряне, горивни процеси, експлоатационни проблеми на енергийни и промишлени котли, симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ, екологични проблеми свързани с формиране и очистването от вредни емисии, технико - икономически показатели на ТЕЦ.

 

Контакти

ЕНЕРДЖИ МАКС ЕООД

Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16, офис 612, сградата на Новотехпром
0882142509