BGRegistar.com

Екобултех АД - Екология

ecobultech, база за преработване на живачни лампи пловдив, база за преработване на натриеви лампи пловдив, база за рециклиране на отпадъци пловдив, база за рециклиране на отпадъци софия, екобултех, екобултех ад, екобултех ад софия, електрическо оборудване, електронно оборудване, изкупуване на стари автомобили подуене, изкупуване на стари автомобили сеславци, масово разпространени отпадъци, морга софия подуене, оползотворяване на отпадъци, отпадъци, преработване на живачни и натриеви лампи пловдив, разделно събиране на отпадъци, рециклиране, рециклиране на масово разпространени отпадъци, рециклиране на отпадъци, събиране на масово разпространени отпадъци, събиране на отпадъци, събиране на стари електроуреди нови искър, транспортиране на масово разпространени отпадъци, транспортиране на отпадъци, търговия с черни и цветни метали сеславци

Екология

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудванеСъбирането и рециклирането на масово разпространени отпадъци е много важна дейност, поради факта, че всяка година се произвеждат милиарди тонове отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства. Складирането на тези отпадъци не е решение, а тяхното унищожаване води до отделяните на емисии и силно концентрирании замърсяващи остатъци. Най - доброто решение, е те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

 

Защо е необходимо рециклирането? Необходимо е , за да се опази чиста природата, освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране. Именно тук са местата, където при натрупване и ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове, които са много опасни , като сероводород и амоняк.

 

Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни  относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания.

 

Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци. Запалването и горенето на тези отпадъци,  води до замърсяване на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата.

 

Друг голям проблемът за замърсяването на природата е неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци. Именно затова разделно събиране, транспортиране и рециклиране, допринася и е много важно за превръщане на използваните елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и се намалява количеството на депонираните отпадъци.

 

Използването на вторични суровини означава използване на по - малко природни ресурси, които са необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива, никел за неръждаемата стомана и боксита за добиването на алуминий. Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.  

 

Какво е хубаво да се знае :

 

1 тон рециклирана стомана спестява :

     -  1.5 тона желязна руда;- 0.5 тона въглища.

     -  40% от водата, която е нужна за производството на нова стомана.  

 

1 тон рециклирана хартия или картон спестява :

     -  около 13 дървета.

     -  2.5 барела нефт.

     -  4 100 киловатчаса електроенергия.

     -  4 куб.м. от обема на сметището.

     -  31 780 литра вода.  

 

1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на : 

     -  2360 кВтч ел. енергия.

     -  2,2 т. нефт.  

 

1 тон стъклени отпадъци спестява :

     -  530 кВтч ел. енергия.

     -  200 кг мазут.

     -  720 кг. кварцов пясък.

     -  300 кг калцирана сода.

     -  180 кг калциев окис .  

Контакти

Екобултех АД

София, кв. Бояна, ул. Маринковица 2Б
028467600, 028467800