BGRegistar.com

Екобултех АД

ecobultech, база за преработване на живачни лампи пловдив, база за преработване на натриеви лампи пловдив, база за рециклиране на отпадъци пловдив, база за рециклиране на отпадъци софия, екобултех, екобултех ад, екобултех ад софия, електрическо оборудване, електронно оборудване, изкупуване на стари автомобили подуене, изкупуване на стари автомобили сеславци, масово разпространени отпадъци, морга софия подуене, оползотворяване на отпадъци, отпадъци, преработване на живачни и натриеви лампи пловдив, разделно събиране на отпадъци, рециклиране, рециклиране на масово разпространени отпадъци, рециклиране на отпадъци, събиране на масово разпространени отпадъци, събиране на отпадъци, събиране на стари електроуреди нови искър, транспортиране на масово разпространени отпадъци, транспортиране на отпадъци, търговия с черни и цветни метали сеславци

Информация

Екобултех

Екобултех АД - третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудванеЕкобултех АД е със седалище град София и е първата българска организация получила разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване.

 

Много важна дейност, поради факта, че всяка година се произвеждат милиарди тонове отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства. Складирането на тези отпадъци не е решение, а тяхното унищожаване води до отделяните на емисии и силно концентрирании замърсяващи остатъци. Най - доброто решение, е те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

 

Екобултех АД е дружество, създадено с цел да организира и управлява дейностите по разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. За това компанията е създала широко разпространена събирателна система в сто четиридесет и две населени места на територията на цялата страна.

 

Дружеството има изградена   база за събиране и предварително третиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

 

На площадката в град Пловдив, в Южна Индустриална зона, се извършва предварително третиране на газоразрядни лампи до съставните им компоненти в инсталация:

 

     -  за третиране на прави луминисцентни тръби - ECM

     -  за преработване на живачни и натриеви лампи - HID Lamp Processor.

 

На площадката в град София, район Нови Искър, кв. Славовци, местност Дисаги, е изградена Инсталацията за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - ADELMANN Recycling тип RP-EEE.

 

Екобултех АД има сключени договори по силата, на които производители или вносители на електронно и електрическо оборудване възлага на дружеството, изпълнението на задължението си за оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба електронно и електрическо оборудване. Екобултех АД  съвместо със своя подизпълнител фирма Надин Комерс ЕООД изпълнява задълженията на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване, като ги освобождава от заплащане на продуктова такса към ПУДООС.    
   

 

Контакти

Екобултех АД

София, кв. Бояна, ул. Маринковица 2Б
028467600, 028467800