BGRegistar.com

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИЗВОРА

Информация

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИЗВОРА

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИЗВОРА - Девин е наследник на основаното през 1975 година Държавно ловно и риболовно стопанство ИЗВОРА град Девин.

 

Стопанисваната ловна площ е коригирана многократно и в момента възлиза на 9 000 хактара. Обособени са три ловни района - Кози рог, Чурал и Лък - балкан.

 

ДЛС ИЗВОРА е разположено в Централните Родопи със седалище Ловен дом Девин, намиращ се на два километра западно от град Девин.

 

Релефът на стопанството е типично планински, преобладават силно пресечените терени, които по дефилето на Девинска река са стръмни, урвести и с отвесни скални образувания. Надморската височина е между 750 и 1860 метра.

 

Дървесната растителност е разнообразна, като до около 1200 метра се срещат дъбовата и буковата формации, в зоната над 1200 м. естествените насаждения са предимно от бял бор, ела, смърч, черен бор, бук, габър, трепетлика и други.


Многообразието на теренните форми, дървесната, храстовата и тревната растителности, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са естествените предпоставки за голямото животинско разнообразие.

Територията на стопанството се обитава от дива коза, благороден елен, елен - лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, глухар.

 

От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец. 

 

От птиците освен глухаря в стопанството се срещат лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и други. Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и други.


ДЛС ИЗВОРА се грижи за опазване, съхраняване и увеличаване популациите на редките видове дивеч - дива коза, глухар и муфлон, производството на зарибителен материал от балканска пъстърва, стопанисването на горите по начин запазващ биоразнообразието в тях и подобряване многофункционалното им предназначение.

 

Стопанисването на едрия дивеч е съобразено с биологията и изискванията на основния дивеч за стопанството - дивата коза, насочено е към увеличаване на запасите, подобряване на трофейните и екстериорни качества.

 

Благодарение на полаганите системни грижи сюе налице естественото саморазселване на дивата коза, благородения елен, сърната и дивата свиня в съседните на стопанството площи. Стопанството ежегодно предоставя на други ловни стопанства в страната жив дивеч за разселване - дива коза, муфлон и дива свиня.


Стопанисването на дивеча и организирания ловен туризъм съставляват основната ловностопанска дейност на ДЛС ИЗВОРА. Дивечовото разнообразие, изградените ловностопански съоражения, обучения ловен персонал и уникалните природни дадености привличат ловните туристи от Европа и Америка.


Развита е горскостопанската дейност в ДЛС ИЗВОРА върху 4500 хектара държавни гори. Провежданите мероприятия в тях са съобразени с биологията на развъждания дивеч и целите на стопанството.


Спомагателни дейности са производството на зарибителен материал и пъстърва за консумация в рибно стопанство Настан, развиване алтернативни форми на туризъм - риболовен туризъм по река Девинска, екотуризъм по екопътеките Струилица - Лъката и Лисичево - Чурал, организиране посещения на природни и етнографски забележителности - Ягодинската пещера, Триградското ждрело, село Широка лъка и други.

 

Контакти

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИЗВОРА

Девин, ул. Освобождение 18
030412393, 030412230
0888845672
030412393, 0 030412230