BGRegistar.com

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ - Фауна

Фауна

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ

В Чипровска планина се срещат над 200 вида птици, от които 145 вида гнездящи.

 

Най-добре е представен разред Пойни птици с над 100 вида, по-голямата чяст от които са горски обитатели.

 

С най-голям брой от видове са представени синигерите - седем, кълвачи - осем, по шест вида са овесарки и чучулигови, по пет вида са мухоловки и дроздове.

 

Обикновени за района са видовете: скален орел, обикновен мишелов, кукувица, горска ушата сова, зелен и пъстър кълвач, качулата и полска чучулига, лястовици, славей, сиво каменарче, кос, елов и буков певец, голям и дългоопашат синигер, сива и жълта овесарка, червенушка, черешарка, сойка, сврака.

 

В широколистните гори се срещат видовете: гълъб хралупар, гривяк, гургулица, голям свирец, горски бекас, черноглаво и белогушо копринарче, поен и белогуш дрозд, кос, орехче, зелен и сив кълвач и много други.

 

В червената книга са включени следните видове: застрашени - девет - лещарка, малък ястреб, голям ястреб, малък орел, египетски лешояд, орел змияр, сокол орко, глухар, горски бекас; редки - три вида - ливаден блатар, черен кълвач, сокол скитник.

 

Видовете голям креслив орел, брадат лешояд, белоглав лешояд и черен лешояд не са наблюдавани през последните години и разпространението им в планината е под въпрос.

 

В Чипровска планина се срещат следните видове бозайници: елен, сърна, диво прасе, заек, вълк, лисица, язовец и златка.

 

В Червената книга са включени два вида – вълци. 

 

Контакти

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ

Чипровци, ул. Васил Левски 19
095542197